Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10399
Title: Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının istatistiksel ve ekonometrik analizi
Other Titles: Statistical and econometric analysis of state contribution to individual pension system
Authors: Sevüktekin, Mustafa
Çetin, Işıl
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Bireysel emeklilik sistemi
Tobit model
Mekansal tobit model
Individual pension system
HECKIT model
Spatial tobit model
Issue Date: 15-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, I. (2017). Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının istatistiksel ve ekonometrik analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bireysel Emeklilik Sistemi, Özel Emeklilik Sistemleri çerçevesinde ele alınan ve bireylerin yatırımlarını yönlendirebilecekleri alternatif bir tasarruf sistemidir. Bu çalışmada, bireylerin/hanelerin sisteme bakış açıları, sisteme neden dâhil oldukları, sisteme yatırdıkları miktarı belirleyen demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerin neler olduğu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, sisteme dâhil olmayan bireylerin neden sisteme dâhil olmadıkları, yatırımlarını hangi araçlara yönlendirdikleri de analiz edilmiştir. Bu amaçla hem istastistiksel hem de ekonometrik tekniklerden yararlanılmıştır. Marmara Bölgesi'nde seçilmiş 7 ilde anket uygulaması 3023 kişiye yapılmıştır. Anketten elde edilen verilerle, betimsel istatistiksel analizlere ilave olarak, ekonometrik modellerden, Tobit model tahminleri yapılmıştır. Tobit modellerle, seçilne özelliklere bağlı olarak örneklem sansürleme işlemi uygulanmış ve bireylerin yatırım araçlarına ayırdıkları meblağı etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Tobit model tahminlerinin arkasından Mekânsal Ekonometrik teknikler yardımıyla, iller bazında, sisteme bakış açısı yönünden bireylerin farklılık gösterip göstermedikleri de elde edilen sonuçlar arasındadır.
The Individual Pension System is an alternative system of savings that is dealt with within the framework of private pension systems and which can direct the investments of individuals. In this study, it was assessed what are the demographic and socio-economic characteristics that determine the amount of individuals / dwellings to look at the system, why they are involved in the system, and how much they invest in the system. However, it is analyzed why the non-systematic individuals are not included in the system and their investments are directed to which tools. Both statistical and econometric techniques have been used for this purpose. The survey was carried out on 3023 people in 7 regions selected in the Marmara Region. In addition to descriptive statistical analyzes, Tobit model estimates were made from econometric models. Tobit models, sample censorship is applied depending on the selected characteristics and factors affecting the amount that individuals allocate to investment instruments have been determined. Tobit model predictions are followed by Spatial Econometric techniques, illiterate, systematic viewpoints, and individuals are different from each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10399
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484179.pdf
  Until 2020-11-21
13.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons