Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10396
Title: Çalışanların psikolojik sermayeleri ile amirlerinin hizmetkar liderlik davranışları arasındaki ilişki: Bir uygulama
Other Titles: The relationship between employees' psychological capital and their managers' servant leadership behaviors: An application
Authors: Aytaç, Serpil
Karaduman, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Hizmetkar liderlik
Pozitif psikolojik sermaye
İyimserlik
Umut
Yeterlilik
Dayanıklılık
Servant leadership
Positive psychological capital
Optimism
Hope
Self-efficacy
Resilience
Issue Date: 30-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, Ş. (2017). Çalışanların psikolojik sermayeleri ile amirlerinin hizmetkar liderlik davranışları arasındaki ilişki: Bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Literatürde, Pozitif Psikolojik Sermaye kavramı pek çok farklı liderlik yaklaşımları ile birlikte incelenmiş, etkileri ve sonuçları tartışılmıştır. Türkiye literatüründe son yıllarda çalışma sayısı önceki dönemlere göre artan Hizmetkar Liderlik ile Pozitif Psikolojik Sermaye kavramlarını birlikte inceleyen yurt dışı ve yurt içi çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı amirlerin algılanan Hizmetkar Liderlik davranışları ile çalışanların Pozitif Psikolojik Sermayeleri arasındaki ilişki incelemektir. Hizmetkar Liderlik davranışlarının çalışanların Pozitif Psikolojik Sermayeleri üzerindeki etkisini araştırmak, çalışmanın diğer bir amacıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör çalışanlarından veriler elde edilerek hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın analizleri 244 katılımcının verdiği cevaplar üzerinden, SPSS 16.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel analizleri gerçekleştirmek için korelasyon; etkileri incelemek için ise regresyon analizi kullanılmıştır. Demografik değişkenler ile Hizmetkar Liderlik ve Pozitif Psikolojik Sermaye puan ortalamalarını analiz etmek için Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U-Testi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre amirlerin algılanan Hizmetkar Liderlik davranışları ile çalışanların Pozitif Psikolojik Sermayeleri arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hizmetkar Liderliğin Güçlendirme, Geri Durma, Hesap Verebilirlik, Cesaret, Tevazu ve Sorumlu Yönetici alt boyutlarının Pozitif Psikolojik Sermayenin alt boyutları olan İyimserlik, Umut, Yeterlilik ve Dayanıklılık üzerinde farklı oranlarda etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca Hizmetkar Liderliğin Affetme alt boyutunun, Pozitif Psikolojik Sermaye alt boyutları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.
In the literature, Positive Psychological Capital has been examined along with many different leadership approaches, and its implications and results have been discussed. It has not been demonstrated any domestic or outland studies which considers Servant Leadership and Positive Psychological Capital together. The purpose of this study is to examine the relationship between perceived servant leadership behaviors of the superiors and the positive psychological capital of employees. Another purpose of the study is to investigate the effects of Servant Leadership Behavior on employees' Positive Psychological Capital. In line with these objectives, hypotheses have been tested by obtaining data from private sector employees in business in various departments. The analysis of the study was conducted with the SPSS 16.0 program, based on the responses of 244 participants. To perform the relational analysis, correlation analysis; and to examine the effects regression analysis was used. Kruskal Wallis H-Test and Mann-Whitney U-Test were performed to analyze the demographic variables and the average of points of Servant Leadership and Positive Psychological Capital scores. According to the results of the research, it was determined that there is a positive and middle relationship between perceived Servant Leadership behaviors of the superiors and Positive Psychological Capital of employees. Also, it has been determined that Servant Leadership's Empowerment, Standing Back, Accountability, Courage, Humility and Stewardship sub-dimensions have effects with different ratio on the Positive Psychological Capital sub-dimensionss: Optimism, Hope, Self-efficacy and Resilience. It has been understood that there is no effect only on the Servant Leadership's Forgiveness sub-dimension on Positive Psychological Capital sub-dimensions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10396
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484176.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons