Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10392
Title: Kamu, özel ve üçüncü sektör çalışanlarını motive eden faktörler ve bunların düzeylerine yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on motivational factors and their levels of public, private and third sectors' employees
Authors: Çınar Altıntaş, Füsun
Doğan, İlhan Burak
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kamu sektörü
Özel sektör
Üçüncü sektör
Motivasyon
Motivasyon faktörleri
Public sector
Private sector
Third sector
Motivation
Motivation factors
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, İ. B. (2017). Kamu, özel ve üçüncü sektör çalışanlarını motive eden faktörler ve bunların düzeylerine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanların eylem ve arzularının sebeplerini ortaya koyan motivasyon kavramı, bireyleri belirli bir hedefe doğru harekete geçiren bir güç olarak tanımlanmaktadır. Sahip olunan çeşitli nitelikler, ihtiyaçlar, istekler ve beklentiler, bireylerin motive edilmeleri noktasında birbirlerinden ayrılmalarına yol açmaktadır. Örgütsel hedeflere ulaşmak için işlerine motive olmuş çalışanlara sahip olmanın büyük önem taşıdığı çalışma ortamında da, kişileri etkileyen motivasyon faktörleri benzer şekilde çeşitlilik göstermektedir. Yazında her ne kadar motivasyon konusunda yapılmış önemli sayıda ve çeşitli çalışmalar bulunsa da, kamu, özel ve üçüncü sektör olmak üzere üç sektörü motivasyon faktörleri açısından kıyaslayan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörler, çalışanların bu faktörlere verdikleri öncelikler ve bu faktörlere dair tatmin düzeyleri karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kamu, özel ve üçüncü sektör kavramları; ikinci bölümünde motivasyon kavramı ve önemi, motivasyon kuramları, çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise bu faktörlere ilişkin olarak 254 özel sektör, 250 kamu sektörü ve 111 üçüncü sektör çalışanı olmak üzere toplam 615 katılımcıya çalışan motivasyonuyla ilgili anket uygulaması yapılmış, anketlerden elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
The motivation concept that reveals the causes of people's actions and desires, is defined as a force that moves individuals towards a certain goal. Various attributes, needs, desires and expectations of the people leads them to be differentiated from each other from a motivational viewpoint. Motivational factors affecting people vary similarly in the working environment where it is important to have motivated employees in order to achieve organizational goals. Even though there are significant amount of studies in the literature about motivation, studies comparing the three sectors; public, private and third sector, in terms of motivation factors are limited. In this study, employee motivation factors, priorities given to these factors by employees and their satisfaction levels about them have been searched comparatively among the public, private and third sector organizations. In the first of chapter of this study; public sector, private sector and third sector concepts are explained and compared among each other. In the second chapter; definition and importance of the motivation along with motivation theories and the factors affecting the motivation of the employees are explained. Finally, in the third chapter of the study, a motivation questionnaire is conducted on 254 private, 250 public and 111 third sector employees, followed by analyses of the data gathered from the questionnaire and comparisons of motivation factors across these sectors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10392
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484172.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons