Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10391
Title: Mobil pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici tutumları: Bir araştırma
Other Titles: Consumer attitudes towards mobile marketing applications: A research
Authors: Taşkın, Çağatay
Gülerhacıoğlu, Tümay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Mobil pazarlama
Mobil pazarlama uygulamaları
Mobil reklamcılık
Tüketici tutumları
Mobile marketing
Mobile marketing applications
Mobile advertising
Consumer attitudes
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülerhocaoğlu, T. (2017). Mobil pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici tutumları: Bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ile birlikte mobil telefon kullanımındaki artış, mobil pazarlamanın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Mobil cihazlar sayesinde kablosuz biçimde zaman ve mekan sınırı olmadan mobil pazarlama uygulamalarından faydalanılması, tüketiciye uygun içeriklerle hız, zaman ve verimlilik kazanılması ve iş süreçlerinin mobilleşmesi küresel pazarı 7/24 açık hale getirmiş ve pazar için yeni fırsatlar yaratmıştır. Mobil telefonların artan özellikleri de mobil pazarlama uygulamalarının potansiyelinin hızla fark edilmesini sağlamıştır. En önemlisi de mobil pazarlamanın güncel olması ve sürekli yenilenmesidir. Bu araştırmanın amacı da; tüketici ile birebir iletişime geçme şekliyle hızlı büyüme gösteren mobil pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici tutumlarına etki eden faktörlerin, tüketici tutumları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın ana kütlesini; Bursa'da yaşayan, 18-64 yaş arası mobil telefon kullanıcıları oluşturmaktadır. Anket verileri regresyon analizi gerçekleştirilerek incelenmiştir. Modeli oluşturan bağımsız değişkenlerden; bilgilendirme, algılanan kişiselleştirme, algılanan fayda ve yenilikçilik tüketici tutumlarını olumlu yönde, rahatsızlık verme ise olumsuz yönde etkilemekte şeklindeki hipotezler kabul edilmiş ve özellikle bilgilendirme değişkeninin tüketici tutumları üzerinde anlamlı ve pozitif etki gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.
Today a set of transformations and developments in the field of technology and the increase in the use of mobile phones have laid the groundwork for the emergence of mobile marketing. The growing use of the mobile devices has facilitated a wireless access to mobile marketing applications without any limitation as regards time and place. It has allowed the attainment of speed, time and productivity through contents designed to comply with the consumers' needs. Also, it has rendered business processes more mobile. All these aforementioned achievements are keeping the global market open for 7/24, and have brought forth new opportunities. As the features of mobile phones expand, people notice the potential for the employment of mobile marketing applications. Its most important characteristic is its ability to constantly update and renew itself. The purpose of this research is to explore the factors shaping the consumer attitudes towards mobile marketing applications, which have expanded rapidly by means of their capacity for interacting with the consumers on a level of intimacy. Mobile phone users in Bursa with an age span varying from 18 to 64 constitute the subject of the present study. The data belonging to a survey, included in this study, have been examined through regression analysis. Out of the model of independent variables, which help to create a certain model; those, demonstrating that informativeness, perceived personalization, perceived usefulness and innovativeness have positively affected also irritation has negatively affected consumer attitudes have been accepted. Also, it has been discovered that informativeness, especially, has a significance and positively affected on the formation of consumer attitudes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10391
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484171.pdf16.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons