Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10384
Title: Çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisinde greft akım oranları
Other Titles: On-pump versus off-pump coronary artery bypass grafting: comparison of tttm flow measurement results
Authors: Tok, Mustafa
Anğ, Ahmet Eren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kardiyopulmoner bypass altında KABG
Çalışan kalpte KABG
Transit time flowmetre akım oranları
On pump CABG
Off pump CABG
Transit time flow measurements
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anğ, A. E. (2011). Çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisinde greft akım oranları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter bypass greftleme (KABG) operasyonlarının hızlı gelişimi yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Başlangıçta deneysel olarak gerçekleştirilen operasyonlar, çalışan kalp üzerinde gerçekleştirilirken, kalp akciğer makinesinin keşfi ile operasyonlar daha güvenli ve başarılı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Teknik olarak gelinen noktadaki başarı ile operasyonların çalışan kalpte yapılabilirliği tekrar önem kazanmıştır. Son zamanlarda yardımcı cihazların gelişiminin tüm hedef damarların revaskülarizasyonuna imkan vermesi nedeniyle çalışan kalpte revaskülarizasyon çoğu hasta gruplarına uygulanabilir hale gelmiştir.Bu çalışmanın amacı çalışan kalpte komplet revaskülarizasyon veya kardiyopulmoner bypass altında komplet revaskülarizasyon uygulanan hastaların perioperatif dönem karakteristiklerini incelemek, erken morbidite ve mortalite nedenlerini ortaya koymak, yapılan operasyonlarda kullanılan greftlere ait perioperatif transit time flowmetre ölçüm sonuçlarını karşılaştırmak ve varsa farklılıkları ortaya koymaktı.Çalışmamızda yüksek ortalama flow, düşük pulsatilite indeksi, yüksek diyastolik doluş gibi, iyi anastomoz kalitesini ve greft açıklığını gösteren değerler, Grup1'de Grup2'ye göre daha fazla gözlenmesine rağmen bunlardan sadece LİMA ortalama flowlarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Ortalama flow yüksekliğinin multifaktöriyel etkenlerinden sadece Grup1'deki kardiyak arrest, global myokardiyal iskemi ve asidoza sekonder koroner vazodilatasyon ile iyi kalitede anastomoz arasında kalınmış olup, gruplar arasında greft açıklığı, anastomoz kalitesine daha spesifik ve tansiyon, vasküler rezistans gibi parametrelerden etkilenmeyen PI ve DF değerleri arasında anlamlı fark olmaması grup1'deki flow yüksekliğini bu gruptaki koroner vazodilatasyona bağlamamızı düşündürmüştür.
The development of coronary artery bypass grafting operations started in the second half of the past century. At the beginning, the operations were performed on the beating heart. As soon as the invention of heart-lung machine, the operations were performed more reliable and succesful. The success of the safe anastomosis with the heart-lung machine, intaken interest to take place for performing operations on the beating heart. Complete revascularisation on the beating heart could be performed to all patient groups with the help of local stabilizers.The aim of this study is to investigate the initial morbidity and mortality rates and the patency rates of the grafts in the operations which were performed completely on the beating heart or on cardiopulmoner bypass.In our study, the high mean flow, low pulsatility index, such as high diastolic filling, good quality of anastomosis and graft patency, showing the values of group1 them although they had more group2 than those with only mean flow rates of LIMA difference was statistically significant.The average height of the flow factors of multifactorial cardiac arrest only in group1, global myocardial ischemia and acidosis secondary to coronary vasodilatation, thanks to a good quality of anastomosis and graft patency between the groups, more specifically the quality of anastomosis, and blood pressure, vascular resistance affected by the PI and the DF values of the parameters, such as no significant difference in the height of the flow in group1 suggests that this group due to coronary vasodilation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10384
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307416.pdf654.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons