Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10383
Title: Euroscore'u düşük hastalarda, çalışan kalpte ve kardiyopulmoner baypas kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi sonrası erken, orta ve uzun dönem sonuçların karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of early, mid and long-term outcomes after off-pump and on-pump coronary artery bypass grafting in EuroSCORE low patients
Authors: Saba, Davit
Karal, İlker Hasan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Koroner arter cerrahisi
Kardiyopulmoner baypas
Düşük risk
Coronary artery surgery
Cardiopulmonary bypass
Low risk
Off pump
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karal, İ. H. (2011). Euroscore'u düşük hastalarda, çalışan kalpte ve kardiyopulmoner baypas kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi sonrası erken, orta ve uzun dönem sonuçların karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu geriye dönük çalışmada, EuroSCORE'u düşük, çalışan kalpte koroner arter cerrahisi (ÇKKC) ve konvansiyonel kardiyopulmoner baypas kullanılarak koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda erken postoperatif sonuçların, sağkalım, herhangi bir kardiyak olaya bağlı mortalite veya tekrar hastaneye yatma ihtiyacı ve tekrarlayan koroner revaskülarizasyon gerekliliğinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.Ocak 2002- Aralık 2007 tarihleri arasında, kardiyopulmoner baypas (KPB) ile koroner arter cerrahisi (n=83) ve çalışan kalpte koroner arter cerrahisi(n=395) uygulanan, EuroSCORE'u düşük hastaların postoperatif erken orta ve uzun dönem sonuçları araştırıldı.Preoperatif özellikler açısından iki grup arasında anlamlı klinik veya istatistiksel fark yoktu. Bununla beraber KPB grubuyla karşılaştırıldığında ÇKKC grubunda distal anastomoz sayısı belirgin olarak daha azdı(2.66±0,74, 3.21±0,85; p<0.05). Operatif ve postoperatif mortalite oranları benzerdi (ÇKKC n=4, %1,01, KPB n=1, %1,2; p=0.6). Fakat ÇKKC gurubunda nörolojik komplikasyonlar belirgin olarak daha azdı(%1,1'e karşı, %6; p=0.001).Ortalama takip süresi 80±19.1 aydı (3-112 ay). ÇKKC grubunda 40 hastada (%10,1) revaskülarizasyon ihtiyacı oldu, bu sayı KPB grubunda 6 idi (%7,2, p>0,05). KPB ve ÇKKC gurupları için 5 ve 7 yıllık sonuçlar sırasıyla; 5 yıllık sağkalım; %95.2±1,1, %95,5±2,7, p=0.8; 7 yıllık sağkalım %91.9±1,6, %84,7±6,8 (p>0,05). 5 yıllık revaskülarizasyondan bağımsızlık: %89,5±1,6, %89,7±3,5,, p=0.785; 7 yıllık revaskülarizasyondan bağımsızlık: %71,1±3,1, %73,5±7,3, ve herhangi bir kardiyak olaydan bağımsız 7 yıllık sağkalım: %87,9±3,8%, 73,4±7,3%; p=0.377 idi.Bu çalışma KPB kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisiyle karşılaştırıldığında, çalışan kalpte koroner arter cerrahisinin, erken dönemde avantajları olduğunu, orta ve uzun dönem sonuçlarının ise benzer olduğunu göstermiştir.
We aim to evaluate and compare early postoperative outcomes, survival, readmissions to hospital for any cardiac events or coronary revascularization in EuroSCORE low risk patients having off-pump (OPCAB) versus conventional on-pump (CCAB) coronary artery bypass graft surgery (CABG).Short mid and long term outcomes were explored for EuroSCORE low patients who underwent elective primary isolated off-pump CABG(n=395) and on-pump CABG(n=83) surgery with median sternotomy between January 2002 and December 2007.There were no significant clinical or statistical differences between the two groups for any prognostic variable. However, OPCAB patients received significantly fewer distal anastomoses than the CCAB group (2.66±0,74 versus 3.21±0,85; P<0.05). There was no difference in operative and postoperative mortality (OPCAB n=4, 1.01%, CCAB n=1, 1.2%; p=0.6), but the OPCAB group had significantly fewer neurological complications (1.1% versus 6%; p=0.001). Follow-up time was 80±19.1 months (range 3 to 112 months). OPCAB patients (n=40, 10.1%) required REVASC compared with the CCAB patients(n=6, 7.2%, p>0,05). The following five and seven year outcomes are presented for CCAB and OPCAB groups, respectively: 5 years survival: 95.2±1.1%, 95.5±2.7%, p=0.8; 7 years survival 91.9±1.6%, 84.7±6.8% (p>0.05). Five years freedom from REVASC: 89.5±1.6%, 89.7±3.5,%, p=0.785; 7 years freedom from REVASC: 71,1±3.1%, 73.5±7.3%, and any cardiac event-free 7 years survival: %87.9±3.8%, 73.4±7.3%; p=0.377.This study demonstrated improved for postoperative early outcomes and nearly equivalent immediate and late outcomes with OPCAB compared to on-pump surgery procedure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10383
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307415.pdf486.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons