Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10382
Title: Glutatyon S-transferaz gen polimorfizmi ve gestasyonel diabetes mellitus ile ilişkisi
Other Titles: Glutathione S-transferase gene polymorphisms and association with gestational diabetes mellitus
Authors: Cengiz, Candan
Orhan, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gestasyonel diyabetes mellitus
Glutatyon S-transferaz
GSTM1
Gen polimorfizmi
Gestational diabetes mellitus
Glutathione S-transferase
GSTT1
Gene polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, O. (2011). Glutatyon S-transferaz gen polimorfizmi ve gestasyonel diabetes mellitus ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), gebelikte anneyi ve bebeği etkileyen ana medikal sorunlardan birini teşkil etmektedir. Glutatyon S-transferaz (GST) enzimleri sitotoksik ajanların detoksifikasyonu ve hücresel makromoleküllerin korunması gibi çok önemli bir role sahiptirler. Oksidatif stresin diyabet, ateroskleroz ve kanser gibi birçok hastalığın oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. GST genleri polimorfik özellik gösterir ve bu da enzim aktivite ve miktarında değişiklikler olarak sonuçlanır. Bu çalışmada; GST gen polimorfizmininin, enzim aktivitesi ve oksidatif stres'e karşı defansı etkileyip GDM gelişimine neden olabileceği düşüncesinden yola çıkarak, GSTM1 ve GSTT1 gen polimorfizmininin GDM'ye yatkınlık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır.Çalışmaya gebelikleri GDM ile komplike olmuş 50 kadın alındı. Gebelikleri sorunsuz seyretmiş olan 50 kadın kontrol grubunu oluşturdu. GSTM1 ve GSTT1 polimorfizmini belirlemek için multipleks PCR yöntemi kullanıldı. Agaroz jel elektroforezinde oluşan bantlara göre genotip tayini yapıldı. Bant görülen bireyler pozitif, bant görülmeyen bireyler delesyonlu (null) olarak değerlendi. İstatistiksel değerlendirme SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapıldı.GSTM1 null genotipi çalışma grubunda %60, kontrol grubunda ise %54 oranında saptandı. GSTT1 null genotipi ise çalışma grubunda %22, kontrol grubunda %20 olarak saptandı. GSTM1 ve GSTT1 genotipleri açısından çalışma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Bu çalışma GST gen polimorfizmininin GDM ile ilişkisini inceleyen ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Bulgularımız GST gen polimorfizmi ile GDM arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir; ancak, olgu sayısı sınırlı olduğu için bu sonuç daha geniş serili çalışmalarla desteklenmelidir.
Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the major medical problems that affects the mother and the fetus during pregnancy. Glutathione S-transferase (GST) enzymes play an important role in detoxifying cytotoxic agents and protecting cellular macromolecules. Oxidative stress is suggested to contribute to pathological processes in many diseases such as diabetes, atherosclerosis and cancer. GST genes have polymorphic variants that affect the activity and amount of the enzymes. In this study, thinking of polymorphisms in the GST gene may affect the activity and the defense against oxidative stress, and lead to the development of GDM. We investigated whether GSTM1 and GSTT1 gene polymorphisms were associated with GDM.50 women with GDM and 50 control subjects without GDM during their pregnancy were enrolled in our study. Multiplex PCR method was applied to determine the GSTM1 and GSTT1 gene polymorphisms. Genotypes were determined according to bands occurring on agarose gel electrophoresis. The cases with bands were positive and without bands were deleted ( null ). Statistical analyses were performed using the SPSS 17.0 package.The frequencies of GSTM1 null genotypes were 60% in study group and 54% in control group. And the frequencies of GSTT1 null genotypes were 22% in study group and 20% in control group. There was no statistically significant difference among the study and the control groups with respect to GSTM1 and GSTT1 genotypes rates.Our study is a pioneer for investigating the association between GST gene polymorphisms and GDM. Our results show that there was no association among these two factors. Yet, these findings need to be confirmed by a larger study population.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10382
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307414.pdf559.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons