Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10380
Title: Yapı kabuğunun enerji etkinliği açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
Other Titles: The examination and assessment of building skin in terms of energy efficiency
Authors: Sezer Şenkal, Filiz
Beytekin, Hatice Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji etkinliği
Yapı kabuğu
Enerji simülasyon
Energy efficiency
Building skin
Issue Date: 11-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beytekin, H. E. (2016). Yapı kabuğunun enerji etkinliği açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Endüstrinin gelişiminden günümüze uzanan süreç içerisinde; yaşanan tecrübeler ve hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler enerjinin üretimi ve tüketimi konusunda farklı kavram ve yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Enerji ihtiyacının ve tüketiminin artması, bununla beraber enerji kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların oluşmaya başlaması, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkartmıştır. Bu kaynakların en verimli şekilde kullanımının yolları aranmaya başlanmış ve enerji etkin yapı tasarımı anlayışı ön plana çıkmıştır. Enerji etkin yapı tasarımı, çevre verilerinden yararlanarak, enerjiyi etkin ve verimli kullanmaya yönelik tasarım yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında; yapıda enerji etkinliğine yapı kabuğu açısından değinilmiş ve örnek bir yapı üzerinden yapının sadece kabuğuna müdahale edilerek, enerji tüketimindeki değişimi incelenmiştir. Çalışmanın 2. bölümünde; sürdürülebilirlik ve enerji etkinliği kavramları detaylı olarak incelenmiş, enerji etkinliğini ölçen sertifika sistemleri ve enerji simülasyon programları tanıtılmıştır. Enerji etkin tasarım ölçütleri sınıflandırılarak yapının yerleşim kriterleri ve yapısal değişkenler üzerinde durulmuştur. 3. bölümde; enerji etkinliği tasarım ölçütlerinden yapı kabuğu anlatılmış, yapı kabuğu enerji etkinliği açısından incelenmiştir. Bu çalışmada yapı kabuğu yapı cephesi olarak ele alınmış ve enerji etkinliği açısından; yalıtım sistemleri, güneş kontrol sistemleri, gün ışığı kontrol sistemleri olarak alt başlıklara ayrılmıştır. 4.bölümde; yapı kabuğu tasarımının enerji etkinliği üzerindeki etkisi örnek bir yapı üzerinde incelenmiştir. Bu inceleme bir enerji simülasyon programı olan Design Builder kullanılarak yapılmıştır. Örnek yapı kabuğu için ilk olarak TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği baz alınacak şekilde iyileştirme alternatifleri Öneri 1 olarak sunulmuştur. TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği'nin gerektirdiği minimum iyileştirmelerle birlikte; yapılan analiz ve gözlem ve hesaplamalara göre, yapıdaki enerji ihtiyacının en fazla olduğu bölgeler belirlenmiştir. Bu bölgeler için geliştirilmiş bir kabuk önerisi sunulmuştur. Bu öneri; Öneri 2 olarak adlandırılmıştır. Oluşturulan öneriler için hesaplamalar yapılmış; çıkan sonuçlar açıklanmıştır.
Experiences and rapidly advancing technological developments led to the emergence of different concepts and innovations in energy production and consumption within the process since the beginning of the development of the industry. Increased energy needs and consumption and at the same time the starting of environmental problems arising from energy use bring renewable energy sources to the forefront. Work has begun to search for ways to use these resources in the most efficient ways and energy efficient building design concept come into realisation. Energy efficient building design concepts are described as using energy for making use of energy in most effective and efficient way taking advantage of environmental data(Bilge 2007). In this study energy efficiency structures has been mentioned in terms of building skin and the changes in energy consuption have been examined just interveing the shell through a sample structure. In the second part of the study, sustainability and energy efficiency terms have been examined in detail, certificate systems for measurig the efficiency of energy and programs of energy simulation have been introduced. It has focused on the residential criterias and structural variables by categorizing the energy efficient design criterias. In the third part of the study, ıt was explained the building skin in energy efficiency design criterias and it has been examined in terms of energy efficiency. In this study, building skin has been addressed as building facade and it has been subdivided into insulation systems, solar control systems, daylight control systems in terms of energy efficiency. In the fourth part of the study, the effects of building skin design on energy efficiency has been examined from a sample. This examination has been made by using Design Builder which is an energy simulation program. For sample building skin, improvements alternatives have been offered as The 1st Proposal by being founded on TS 825 Heat Insulation Regulations. With a minimum improvement required by the Standard TS 825 Heat Insulation Regulations, ıt has been determined by the regions where the most need is, according to the analysis, observation and calculations. A proposal on the standard has been improved for these regions and ıt has been offered as the 2nd Proposal. The results have been clarified for generated suggestions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10380
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459134.pdf9.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons