Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10378
Title: Farklı tipte katkı maddeleri ile arıtma çamurlarının kompostlanabilirliği
Other Titles: Composting of wastewater treatment sludge with different bulking agents
Authors: Uçaroğlu, Selnur
Atalay, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Gıda endüstrisi
Katkı maddeleri
Kompostlama
Wastewater treatment sludge
Food industry
Bulking agents
Composting
Issue Date: 19-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalay, Y. (2016). Farklı tipte katkı maddeleri ile arıtma çamurlarının kompostlanabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, gıda endüstrisi atıksu arıtma çamurlarının (AÇ) geri kazanımı ve bertarafı için farklı tipte katkı maddeleri (BA) kullanılarak kompostlanabilirliği ve bu katkı maddelerinin kompostlama prosesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gıda endüstrisi arıtma çamuru ile mısır koçanı(MK), buğday saman(S), ayçiçeği sapı(AS), yer fıstığı kabuğu(FK), çınar yaprağı(ÇY), talaş(T), pamuk kozası(PK) ve pirinç kabuğu(P) 21 gün boyunca 30 litrelik reaktörlerde karıştırılarak katkı maddelerinin kompost verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Kompost denemelerinde nemli ağırlık bazında % 60 AÇ ile % 40 katkı maddesi ve % 80 AÇ ile % 20 katkı maddesi karışımı oranları kullanılmıştır. Proses süresince sıcaklık, nem içeriği, uçucu katı madde (UKM), pH, elektriksel iletkenlik (EC), serbest hava alanı (FAS), karbon/azot oranı (C/N), toplam Kjeldahl azotu (TKN), amonyum azotu (NH4-N) ve nitrat azotu (NO3-N) parametreleri izlenmiştir. Kullanılan katkı maddelerinden mısır koçanı, ayçiçeği sapı, yer fıstığı kabuğu ve pamuk kozası ile arıtma çamuru kompostlanmasında proses verimini önemli düzeyde arttırdığı ve iyi bir kompostun elde edilmesi için kullanımının uygun olduğu belirlenmiştir. Buğday samanı, pirinç kabuğu, talaş ve çınar yaprağının ise daha farklı oranlarda ve kolay parçalanabilir karbon içeren kosubstrat ilavesi ile kullanılabilmesi mümkün olabileceği düşünülmektedir.
The aim of this study is to determine the composting of food industry wastewater treatment sludge for recovery and disposal by using different types of bulking agent and the impact of these bulking agents (BA) to composting. The food industry sludge mixed with corn cob (CC), wheat straw (WS), sunflower stalks (SS), peanut shell (PS), plane leave (PL), sawdust (S), boll (B) and rice hull (RH) for 21 days in 30 L reactors and the effect of these bulking agent to compost efficiency was investigated. The ratio of bulking agents were 60% WS+ 40% BA and 80% WS+ 20% BA in moist weight. Temperature, moisture content, volatile solids (VS), pH, conductivity (EC), free air space (FAS), C/N Ratio, total kjheldal nitrogen (TKN), ammonium nitrogen (NH4-N) and nitrate (NO3-N) parameteres were monitored during composting. It has been detemined that the usage of corn cob, sunflower stalks, peanut shell and boll with sewage sludge increase the level of compost efficiency and it is found that the usage of these bulking agents suitable to obtain a good compost. The usage of wheat straw, rice hull sawdust and the plane leaves is thought to be possible in different rates and by addition of with co-substrat containing easy degradable carbon.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10378
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459132.pdf4.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons