Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10375
Title: Temporal lob epilepsili hastalarda bellek ve bellek dışı fonksiyonların nörogörüntüleme ile korelasyonu, cerrahi ve medikal tedavi sonuçlarının prognoza etkileri
Other Titles: The correlation between memory, extra-memorial functions and neuro-imaging, the effects of surgical and medical treatments on the prognosis of temporal lobe epilepsy patients
Authors: Bora, İbrahim
Cantürk, Vecdi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: TLE
Epilepsi cerrahisi
Bellek testleri
Nörogörüntüleme
Video-EEG monitorizasyon
Epilepsy surgery
Memory tests
Neuro-imaging
Video-EEG monitoring
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cantürk, V. (2011). Temporal lob epilepsili hastalarda bellek ve bellek dışı fonksiyonların nörogörüntüleme ile korelasyonu, cerrahi ve medikal tedavi sonuçlarının prognoza etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Epilepsi tüm toplumların yaklaşık olarak % 0,5?1'ini etkileyen ve sık görülen bir hastalıktır. Günümüzde çok sayıda yeni antiepileptik ilaç kullanımına rağmen epilepsili hastaların yaklaşık %40'ında nöbetler devam etmektedir. Tedaviye dirençli ve epilepsi cerrahisine uygun TLE'li hastalarda cerrahi sonrası başarı oranları % 33?90 arasında değişkenlik göstermektedir.Bu çalışmada tedaviye dirençli temporal kompleks parsiyel nöbetli, epilepsi cerrahisi uygulanan ve uygulanmayan hastalarda bellek ve bellek dışı fonksiyonlar (cerrahi uygulananlarda preoperatif ve postoperatif olarak) değerlendirildi ve nöropsikometrik test sonuçları ile yaş, cinsiyet, hastalık süresi, nöbet sıklığı, ilaç kullanımı ve nöbet odağı ile bağlantısı, nörogörüntüleme ve prognoz ilişkisi saptanmaya çalışıldı. Klinik sermptomatoloji, EEG, MRG, PET, MRS ve NPT testleri ile epileptojenik zonu uyumlu olan ve cerrahiyi kabul eden hastalar opere edildi.Çalışmamızın sonucu olarak video-EEG, MRG, MRS, PET ve nöropsikometrik testlerin birbirleriyle lateralizasyon açısından uyumlu olduğu saptandı. Bu yöntemler arasında uyumluluk ne kadar fazla ise tanı ve tedavide başarı oranları o kadar yüksek olmaktadır. Nöbet süresinin, nöbet sayısının ve kullanılan ilaçların ve kullanım süresinin, kognitif fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu saptandı. Yine de daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Epilepsi cerrahisi uygulanan hastaların hem bellek hemde bellek dışı fonksiyonlarının cerrahi sonrası takiplerde düzelme eğiliminde olduğu saptandı. Sözel bellek testlerinin, görsel bellek testlerinin, bellek dışı testlerden ise özellikle WMS mental kontrol testlerinin, dikkat testlerinin, yüz tanıma testi ve viziospasyal yetenek testlerinin ilgili beyin alanlarındaki bozukluğu saptamada duyarlı testler olduğu saptandı. Epilepsi cerrahisi uygulanan hastaların nöbet sıklığında çok belirgin azalma olduğu görüldü. Tüm bunlar değerlendirildiğinde hastaların cerrahi tedavi (özellikle selektif) ile hem nöbetsizlik açısından hem de kognitif fonksiyonlar açısından daha yüksek yaşam kalitesine ulaşacağı açıktır.
Epilepsy is a common disease effecting 0,5-1% of all community. 40% of epileptic patients stil have seizures even if they are on new antiepileptic drugs. The success rate of epilepsy surgery shows variability between 33-90% in drug resistant TLE patients.We aimed to evaluate memory and extra-memorial functions in operated and nonoperated TLE patients (for operated group presurgical and postsurgical). The relation between neuropsychological test results and age, sex, disease duration, frequency of seizures, focus of seizures, medication, neuro-imaging methods and prognosis was investigated. Patients whose clinical symptomatology was inaccorrdance with EEG, MRI, MRS, PET and NPT results and accepted the surgery were operated.As a result, video-EEG, MRI, MRS, PET and NPT showed similar results in terms of lateralization. The duration and frequency of seizures, the medication and treatment duration have negative effects on cognitive functions. The relevance between these procedures will increase the success rate of diagnosis and treatment outcome. This study showed us that expanded studies are needed. The operated patients improved in memory and extra-memorial functions in the following controls. Verbal and visual memory tests, WMS mental control tests, attention, face recognize and visiospatial ability tests were sensitive to detect the disorders in relevant brain regions. Significant decrease at seizure frequency was found in the operated patients after surgery. Our findings showed that selective operation methods in operated patients group, significantly increase life quality in terms of reduced seizure frequency and beter cognitive functions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10375
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307413.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons