Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10374
Title: Bronkoalveolar lavaj (BAL) ve bronşial lavaj (BL) yapılan hastalardaki pneumocystis jirovecii kolonizasyonu ve tanıda kullanılan yöntemlerin karşılaştırması
Other Titles: The pneumocystis jirovecii colonization in bronchoalveolar lavage (BAL) and bronchial washing and the comparasion of methods which are used in diagnosis
Authors: Mıstık, Reşit
Özmen, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Pneumocytis jirovecii
Bronkoalveolar lavaj
Bronşial lavaj
İmmünsupresyon
IFA
Nested PCR
The bronchoalveolar lavage
Bronchial washing
Immunosuppression
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, A. (2011). Bronkoalveolar lavaj (BAL) ve bronşial lavaj (BL) yapılan hastalardaki pneumocystis jirovecii kolonizasyonu ve tanıda kullanılan yöntemlerin karşılaştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Pneumocytis jirovecii (P. jirovecii)'nin neden olduğu Pneumocytis pnömonisi (PCP) bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda en sık ve ciddi olarak gözlenen fırsatçı enfeksiyonlardan biridir.Solunumla ilgili şikayetleri, ateşi ve anormal göğüs radyografileri olan ve bağışıklığı baskılanmış herhangi bir hastada PCP düşünülmelidir.PCP'nin kesin tanısı balgam, indüklenmiş balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL), bronşial lavaj (BL), trakeal aspirasyon veya bronşial fırçalama ile elde edilen örnek, akciğer (AC) biyopsisi ve plevral sıvı örneklerinde mantarın morfolojik olarak gösterilmesiyle konur.Çalışmamızda Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından klinik ya da poliklinik ortamında takip edilen ve tanı amaçlı bronkoskopi yapılan toplam 100 hastaya ait BAL ve BL örnekleri değerlendirildi.Alınan BAL ve BL örnekleri metenamin gümüş (Gomori/Grocott), toluidin mavisi O, Wright-Giemsa, boyamaları ve immün floresans antikor (IFA), nested polimeraz zincir reaksiyonu (nested PCR) ile değerlendirildi.BAL ve BL örneklerinde metenamin gümüş (Gomori/Grocott), toluidin mavisi O, Wright-Giemsa boyamaları ile etken saptanmadı. IFA testi ile 13 hastada P. jirovecii'nin kistleri saptanırken; nested PCR ile 16 hastada P. jirovecii'nin DNA'sı saptandı. Hem PCR hem IFA testi ile P. jirovecii saptanan toplam 8 hasta mevcuttu.P. jirovecii saptanan hasta örnekleri incelendiğinde bu örneklerin 13'nün BAL olduğu ve 8'nin BL olduğu görüldü.Olgu gruplarında bakılan yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), serebrovasküler olay (SVO), konjestif kalp yetmezliği (KKY), son 3 ayda hastanede yatma öyküsü, antibiyotik kullanımı ve radyolojik bulguları açısından değerlendirildiğinde P. jirovecii pozitifliği ile aralarında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı.Olgu grupları PCR ve IFA pozitifliklerine göre gruplara ayrılarak değerlendirme yapıldığında IFA veya PCR pozitif olgularda immünsupresyon açısından anlamlı farklılık saptandı (p=0.003). Pozitif olguların %28.6'sı immünsupresif saptanırken, PCR veya IFA negatif olguların %3.8'i immünsupresifti.PCR yöntemi tanıda altın standart olarak kabul edilen IFA ile duyarlılık ve özgüllük açısından kıyaslandığında duyarlılık %61.5 ve özgüllük % 90.8 olarak belirlendi. McNemar testi ile IFA ve PCR tanı testi sonuçlarının uyumlu oldukları saptandı (p=0.581).
Pneumocystis pneumonia (PCP) which is caused by Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii) is usually seen in the patients whose immune system is supressed. It is seriously seen an opportunist infection.PCP has to be tought; many patient who has got breathing complaints, fever, abnormal chest radiographies and whose immunity is supressed.PCP's certain diagnosis can be shown; by showing the fungus morphologically in the mucus, in the induced-sputum, in the bronchoalveolar lavage (BAL), in the bronchial washing, in the tracheal aspiration or in the sample which is done by the bronchial brush, in the lung biopsy and in the pleural effusion. PCP's certain diagnosis can be shown; by showing the fungus morphologically in the mucus, induced-sputum, bronchoalveolar lavage (BAL), bronchial washing, tracheal aspiration, bronchial brush, lung biopsy or in the pleural effusion.In our study; totally 100 BAL and bronchial washing samples collected by pulmonary disease department. Which belong to the patients in the clinics, and out patient clinic of the bronchoscopy material were evaluated.The BAL and bronchial washing were evaluated by the help of methenamine silver stain (Gomori/Grocott), toluidine blue O stain, Wright-Giemsa stain, immun fluorescent antibody (IFA) stain, nested polymerase chain reaction (PCR).In the BAL and bronchial washing samples the agent couldn't be shown by the help of methenamine silver (Gomori/Grocott), toluidine blue O, Wright-Giemsa staining. In 13 patients with IFA test the cysts of P. jirovecii were determined. In 16 patients with nested PCR; the DNA of P. jirovecii were determined. In 8 patients by using PCR and IFA test P. jirovecii was determined.When the samples which had P. jirovecii were analyzed; 13 of them were BL and 8 of them were bronchial washing.When the phenomenon groups were evaluated according to age, gender, smoking, hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cerebrovascular accident (CVA), congestive cardiac failure (CCF), staying in the hospital in the last 3 months, using antibiotics and radiological findings; there wasn't a statistical meaningful relation between P. jirovecii positivity and these situations.When the phenomenon groups were evaluated according to PCR and IFA positivity; in IFA and PCR positive patients for immunosuppressive there was a meaningful differances (p=0.003). The positive 28.6 % of cases were immunosuppressed and the 3.8% of PCR or IFA negative cases were immunosuppressed.When PCR method was compared with IFA which is called gold standard for sensitivity and specificity; sensitivity was found 61.5% and specificity was found 90.8%. IFA and PCR diagnosis test results were compatible (With McNemar test p=0.581).
URI: http://hdl.handle.net/11452/10374
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307412.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons