Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10372
Title: Yaşa bağlı yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreall ranibizumab etkinliği
Other Titles: Intravitreal ranibizumab injection in wet type age-related macular degeneration
Authors: Yücel, A. Ali
Zaim, Nükhet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Yaşa bağlı yaş tip makula dejenerasyonu
İntravitreal ranibizumab
Wet type age related macular degeneration
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zaim, N. (2011). Yaşa bağlı yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreall ranibizumab etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu (YBMD), 50 yaş ve üzeri kişilerde ciddi görme kaybının önemli nedenlerindendir. Bizim bu çalışmada amacımız yaşa bağlı yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab etkinliğini araştırmaktır.Yaş tip YBMD tanılı, intravitreal ranibizumab enjeksiyonu ile tedavi edilen 54 olgunun 59 gözü prospektif olarak incelendi. Hastaların tedavi öncesi klinik muayene ve demografik özellikleri, ranibizumab enjeksiyon sayısı, takip süresi, tedavi öncesi ve kontrollerdeki görme keskinliği (GK), santral fovea kalınlığındaki değişim (SFK) ve maküler volüm (MV) değerlendirildi.Hastaların 31'i kadın, 23'ü erkekti. Ortalama yaş 72.8±1,04 idi. Gözlerin 45' i gizli tip lezyon, 14' ünde ise klasik bileşeni bulunan (minimal ve baskın klasik) lezyon mevcuttu. Ortalama takip süresi 73.92 (72-82) hafta ve ortalama ranibizumab enjeksiyonu 4,01(3-7) olarak bulundu. Gözlere daha önce hiçbir tedavi uygulanmamıştı. Hastaların tedavi başlangıcında ortalama görme keskinliği 0.7±0.046 logMAR ünit iken, 18.ayda ortalama görme keskinliği 0.5±0.045 logMAR ünit saptandı. SFK tedavi başlangıcında ortalama 281 mikron iken 18.ayda ortalama 223 mikrona düştü. MV tedavi başlangıcında ortalama 8,04 mikron küp iken 18.ayda ortalama 7,1 mikron küpe düştü. Tedavi başlangıcı ve takip süresi sonunda istatistiksel olarak GK'de anlamlı iyileşme ve SFK ve MV'de anlamlı azalma bulundu (p<0.05). Takip esnasında bir hastamızda hafif üveit, bir hastamızda ise göz içi basınç yüksekliği gelişti.Sonuç olarak çalışmamızda yaş tip YBMD hastalarında intravitreal ranibizumab enjeksiyonu takip süresince hem fovea kalınlığını ve maküler volümü azaltarak anatomik yarar hem de görsel yarar sağlamıştır.
Age-related macular degeneration (AMD), is leading cause of severe visual impairmet in patients over 50 years of age. The aim of this prospective study is, to evaluate the efficacy of intravitreal ranibizumab injection in the treatment of wet type age-related macular degeneration(AMD).Fifty-nine eyes of 54 patients treated with intravitreal ranibizumab injection for wet-type AMD were evaluated retrospectively. All subtypes of wet type AMD were included. Baseline clinical examination and demographic characteristics, number of ranibizumab injections, followup period, change in visual acuity, central foveal thickness and macular volume were evaluated.Thirty-one patients were female and 23 were male. Mean age was 72.8±1,04 years. Fourty-five of the lesions were occult and 14 were classic (minimally and predominantly classic). The mean follow up was 73.92 (72-82) week. The average number of ranibizumab injections was 4,01(3-7). Of the 59 eyes were naive to any form of treatment. Mean visual acuity was 0.7±0.046 logMAR unit at the initial examination and 0.5±0.045 logMAR unit at the end of the 18 mounths follow up. The mean central foveal thickness was 281 micron at the initial examination and 223 micron at the end of the 18 mounths follow up. The mean macular volume was 8,04 micron cup at the initial examination and 7,1 micron cup at the end of the 18 mounths follow up. There were statistically significant differences between the pretreatment and posttreatment visual acuities, central foveal thickness and macular volume (p<0.05). During the followup, üveitis was occured in one patient and glaucoma was occured in another patient.In our study, intravitreal ranibizumab injection caused a decrease in foveal thickness and macular volume and an increase in visual acuity thereby improved both anatomic and functional outcome.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10372
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307410.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons