Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10371
Title: Hemiplejik hastalarda EMG biyogeribildirim ile uygulanan egzersiz programının etkinliği
Other Titles: Effectiveness of EMG biofeedback assisted exercise program in hemiplegic patients
Authors: Özçakır, Şüheda
Arpa, Selcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Egzersiz
EMG biyogeribildirim
Hemipleji
Exercise
EMG biofeedback
Hemiplegia
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arpa, S. (2011). Hemiplejik hastalarda EMG biyogeribildirim ile uygulanan egzersiz programının etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu randomize, tek kör, plasebo kontrollü çalışmada, hemiplejik hastalarda alt ekstremiteye EMG biyogeribildirm (EMG BG) ile uygulanan egzersiz programının etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır.Beyin damar hastalığı sonrasında hemipleji gelişen 34 hasta iki gruba randomize edilerek çalışmaya alındı. Her iki grupta da hastanın kas gücüne uygun olarak düzenlenen güçlendirme egzersizleri EMG BG yardımıyla uygulandı. Birinci gruptaki hastalar (n=17) egzersiz sırasında ekrandan görsel ve işitsel geri bildirim alırken, ikinci gruptaki hastaların (n=17) işitsel ve görsel geri bildirim alması engellenerek plasebo uygulama yapıldı. Hastaların tedavi öncesi, sonrası, 1. ve 3. ayda, aktif eklem hareket açıklığı, spastisite, kas gücü, fonksiyonel durum ve yürüme hızı değerlendirmeleri yapıldı.Çalışmaya alınan hastalarda yaş ortalaması 55,9±13,2 (18-78) yıl, inme sonrası geçen süre ortalama 133,6±132,2 (10-444) gündü. Modifiye Ashworth Skoru'nda (MAS) yalnızca Grup 1'de tüm vizitlerde anlamlı düzelme saptanırken eklem hareket açıklığı, kas gücü, FBÖ, Barthel ve 10 m yürüme süresinde her iki grupta da tedavi sonrası, 1. ve 3. ay vizitlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme kaydedildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda tüm vizitlerde Grup 1 de MAS değerlerinde anlamlı farklılık vardı. Diğer tüm parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Bu bulgular, inme sonrası yapılan alt ekstremite güçlendirme egzersizleri ile kas gücü ve fonksiyonel değerlendirme parametrelerinde anlamlı iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Ancak, gruplar arası karşılaştırmalarda yalnızca MAS değerlerinde anlamlı fark bulunması EMG BG ile yapılan egzersiz programının rutin güçlendirme egzersizlerine üstünlük sağlamadığı ancak spastik hemiplejik hastalarda tercih edilebilecek yöntem olduğunu düşündürmektedir.
The aim of this randomized single blind placebo controlled study was to investigate the effectiveness of EMG biofeedback (EMG BF) assisted lower extremity exercise program in hemiplegic patients.Thirty-four patients with hemiplegia due to cerebrovascular disease were randomized into two groups. In both groups strengthening exercise program with EMG BF were applied according to the patient's muscle strength. Patients in Group 1 (n=17) received visual and auditory feedback from the monitor during exercise while placebo treatment was given for patients in Group 2 (n=17). Active range of motion, spasticity, muscle strength, functional level and walking speed were assessed before treatment, after treatment, at 1 month and 3 months.Mean age of the patients was 55.9±13.2 (18-78) years. Mean interval from stroke onset was 133.6±132.2 (10-444) days. Although statistically significant improvement was noted in Modified Ashworth Score (MAS) for all visits in only Group 1, statistically significant improvements were found for range of motion, muscle strength, FIM, Barthel and 10 m walking time for all visits in both groups. Between group analysis showed that improvement of MAS in Group 1 was significantly better for all visits.These findings show that strengthening exercises result in significant improvements in muscle strength and functional assessment parameters after stroke. As we have found no difference between two groups other than MAS, EMG BF assisted exercise program seems not to be superior to routine exercise program but can be suggested for hemiplegic patients with spasticity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10371
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307409.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons