Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10368
Title: Pompalı koroner baypas ile çalışan kalpte yapılan koroner baypas cerrahisi sonrasında akut böbrek hasarı gelişiminin karşılaştırılması
Other Titles: On-pump versus off-pump coronary artery bypass grafting: impact on postoperative acute kidney injury
Authors: Saba, Davit
Sevingil, Tolunay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Pompalı koroner baypas
Çalışan kalpte koroner baypas
Akut böbrek hasarı
Kreatinin
On-pump CABG
Off-pump CABG
Acute renal injury
Creatinine
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevingil, T. (2011). Pompalı koroner baypas ile çalışan kalpte yapılan koroner baypas cerrahisi sonrasında akut böbrek hasarı gelişiminin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter baypas (KABG) cerrahisi sonrası gelişen akut böbrek hasarı, anestezi, cerrahi ve kardiyopulmoner baypas tekniklerindeki gelişmelere rağmen halen önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kardiyopulmoner baypas elimine edilerek yapılan çalışan kalpte koroner baypas (ÇKKB) tekniğiyle, konvansiyonel yöntem olan pompalı koroner baypas (PKB) tekniğinin, postoperatif akut böbrek hasarı gelişimine etkisini karşılaştırmaktır.Kliniğimize elektif koroner baypas yapılmak üzere refere edilmiş 40 olgu, eşit iki gruba ayrılarak prospektif ve randomize olarak çalışmaya alındı. Birinci gruba çalışan kalpte koroner baypas (grup 1), ikinci gruba pompalı koroner baypas (grup 2) operasyonu uygulandı. Olgulardan preoperatif 10 gün içindeki ve postoperatif 48 saat içindeki en yüksek serum kreatinin değerleri alındı. İki grup arasında preoperatif ve intraoperatif değerler operasyon süresi ve distal anastomoz sayıları hariç benzerdi (p değerleri sırası ile 0.001 ve 0.02). Postoperatif akut böbrek hasarı gelişimi açısından her iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı. İki grupta da sadece evre 1 akut böbrek hasarı gelişti (grup 1'de %10 ve grup 2'de %25) (P>0.05). Akut böbrek hasarı gelişen 7 hastanın 2'sinde sol ana koroner arter lezyonu saptandı. Grup 2'de yoğun bakımda kalış süresi 2.40±0.25 gün, grup 1'de 1.45±0.15 gün olarak bulundu (p=0.006).Bu çalışmaya göre postoperatif akut böbrek hasarı gelişimi açısından çalışan kalpte koroner baypas ve pompalı koroner baypas tekniklerinin birbirlerine üstünlük sağlamadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Sol ana koroner arter lezyonunun akut böbrek hasarı gelişiminde önemli bir etken olduğu görüldü.
Even after the recent developments in anesthesia, surgery and cardiopulmonary bypass tecniques, acute renal injury devoloping after coronary artery bypass grafting (CABG) surgery is still an important reason of mortality and morbidity. The aim of this study is to compare the effect of off-pump CABG technique obtained by eliminating cardiopulmonary bypass and conventional techniques of on-pump CABG surgery on development of acute renal injury postoperatively.Forteen patients refered to our hospital for elective coronary artery bypass operation were involved in the study and divided into two groups equally and randomly. The study was planned to be prospective. First group underwent to off-pump and the second group underwent to on-pump CABG surgery. The peak serum creatinine values of the patients were taken within 10 days preoperatively and 48 hours postoperatively. All preoperative and intraoperative values except operation time and number of distal anostomosis were found to be identical for both groups (p values were 0.001 and 0.02 respectively). No statistical difference were observed between two groups in respect to development of acute renal injury postoperatively. In both groups, only grade 1 acute renal injury was developed (10% in group 1 and 25% in group 2) (p>0.05). Left main coronary artery lesion was found in 2 of 7 patients devoloping acute renal injury. Total time spent in intensive care unit was found 2.40±0.25 days in group 2, and 1.45±0.15 days in group 1 (p=0.006).This study showed that, there was no significant difference between off-pump and on-pump CABG surgery tecniques in development of acute renal injury postoperatively. It was shown that left main coronary artery lesion was found to be an important factor causing acute renal injury.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10368
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307406.pdf604.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons