Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10367
Title: Pregabalinin aksiller blok sonrası postoperatif analjeziye etkisi
Other Titles: Effects of pregabalin on postoperative analgesia after axillary block
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Pürcü, Özden Özkurt
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Pregabalin
Postoperatif analjezi
Aksiller blok
Pregabalin
Postoperative analgesia
Axillary block
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pürcü, Ö. Ö. (2011). Pregabalinin aksiller blok sonrası postoperatif analjeziye etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda; aksiller blok ile el ve ön kol cerrahisi geçirecek olgularda, preoperatif 1 saat önce tek doz alınan 150 mg pregabalinin; hemodinamik ve solunumsal parametreler, aksiller blok karakteristikleri ve postoperatif analjezi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.Prospektif, plasebo kontrollü ve çift kör olarak planlanan çalışmamıza; ASA I-II grubu, 18-65 yaş arası 60 olgu dahil edildi. Olgular randomize edilerek Grup P (n=30) ve Grup K (n=30) olarak eşit iki gruba ayrılarak cerrahiden 1 saat önce Grup P olgularına 150 mg pregabalin, Grup K olgularına plasebo tablet verildi. Rutin monitörizasyon sonrası; 100 mg bupivakain, 200 mg lidokain ve 10 ml serum fizyolojik ile aksiller blok uygulandı. Tüm olguların solunum ve hemodinamik parametreleri, oksijen satürasyonları, aksiller blok karakteristikleri, Ramsay Sedasyon Skorları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, Sözel Numerik Skala (Verbal Rating Scale=VRS) postoperatif ağrının şiddeti, ilk ağrı başlama ve ilk analjezik gereksinim zamanları kaydedildi.Hemodinamik ve solunumsal parametreler, aksiller blok karakteristikleri, postoperatif ilk ağrı başlama ve ilk analjezik gereksinim süreleri gruplar arası benzer bulunurken; postoperatif dönemde bakılan VRS skorları 4. ve 6. saatlerde Grup P' de daha düşük bulundu (p=0.002, p=0.002). Ayrıca ilk 24 saatte Grup K' da 1 olgunun, Grup P' de ise 9 olgunun analjezik gereksinimi olmadı (p=0.012).Aksiller blok ile el ve ön kol cerrahisi geçirecek olgularda preoperatif cerrahiden 1 saat önce alınan tek doz 150 mg pregabalinin; hemodinamik ve solunumsal yanıtlar ile aksiller blok karekteristiklerini etkilemeksizin postoperatif erken dönemde postoperatif ağrıyı ve analjezik gereksinimini azalttığı kanısındayız.
In this study, we evaluated the effects of single dose 150 mg Pregabalin administered preoperatively on hemodynamic and respiratuary parameters, block characteristics and postoperative analgesia to the patients who undergo hand and forehand surgery under axillary block.In this prospective, placebo-controlled and double-blinded study, ASA I-II, aged between 18-65, 60 patients were included. The patients were randomly divided into two equal groups: Group P (n=30) received 150 mg Pregabalin and Group C (n=30) received placebo capsule 1 hour before the surgery. After rutine monitoring, axillary block was performed with 100 mg bupivacaine, 200 mg lidocaine and 10 ml saline. Respiratuary and hemodynamic parameters, oxygen saturation, axillary block characteristics, Ramsay Sedation Scores, intraoperative and postoperative complications, severity of postoperative pain with Verbal Rating Scale (VRS), first postoperative pain and analgesic requirement time of all patients were recorded.While the hemodynamic parameters, characteristics of axillary block, first postoperative pain and analgesic requirement time were similar between the groups, postoperative 4. and 6. hour VRS scores were lower in Group P (P=0.002, P=0.002). Also 1 patient in Group C and 9 patients in Group P didn?t require any analgesics in first 24 hour (p=0.012).We concluded that a single dose of 150 mg Pregabalin given one hour before axillary block for hand and forhand surgery reduces postoperative pain and analgesic requirements in early postoperative period without altering the axillary block characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10367
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307405.pdf278.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons