Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10366
Başlık: Huzurevinde ve UÜ. Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi'nde yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıkları ve etkileyen etmenlerin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: The comparison of prevalence of depression and effecting factors among people 65 years and older living in a nursing home and in Uludag University Public Health Research and Training Area
Yazarlar: Aytekin, Necla Tugay
Demiröz, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yaşlı
Depresyon
Huzurevi
Yanlız yaşayan
Ailesiyle yaşayan
Elderly
Depression
Nursing home
Living alone
Living with family
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demiröz, M. (2011). Huzurevinde ve UÜ Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi'nde yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıkları ve etkileyen etmenlerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Tanımlayıcı ve kesitsel özellikteki bu araştırmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan 65 yaş ve üzeri yaşlılarla, UÜ Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi'nde (HSEAUB) yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıkları ve etkileyen etmenler karşılaştırılmıştır.Ankete dayalı bu çalışma, huzurevinde ve Nilüfer HSEAUB'nde yaşayan yaşlıların ikamet ettiği adreslerde, yaşlılarla yüz yüze görüşmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bilişsel durumları ''standardize Mini Mental Test'' ile değerlendirilen yaşlılara, ''Sosyodemografik Veri Formu'' ve ''Geriatrik Depresyon Ölçeği Kısa Form (GDÖ)'' uygulanmıştır. Huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri 191 yaşlıdan 146'sı çalışma kapsamına alınırken, Nilüfer HSEAUB'nde ''ailesi ile beraber yaşayan'' 156 yaşlı ve ''yalnız yaşayan'' 158 yaşlı ''sistematik örnekleme yöntemi'' ile belirlenmiştir.Katılımcıların ortalama GDÖ puanı 4,38±2,88 (% 95 GA: 4,12-4,65) olarak bulunmuştur. ''Ailesiyle yaşayan'' yaşlıların % 19,9'u, ''yalnız yaşayan'' yaşlıların % 29,7'si ve ''huzurevinde kalan'' yaşlıların % 40,4'ü GDÖ'nden 6 ve üzerinde puan almıştır.Depresyon belirtilerinin sıklığı cinsiyet, yaş grupları, medeni durum, çocuk sayıları, eğitim ve gelir düzeyi, son 1 yıl içinde 1. derece yakın kaybı, sağlık algısı, kronik hastalık varlığı ve uyku sorunu ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, yaşlıların huzurevine gelme nedenleri, huzurevindeki diğer bireylerle ilişki durumları, yakınları ile görüşme ve boş zamanlarını değerlendirme durumları da depresyonla anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur.Bu çalışmada, depresyonun özellikle ''huzurevinde kalan yaşlılar'' ile ''yalnız yaşayan yaşlılar'' için önemli bir risk etkeni olduğu belirlenmiştir. Bu yaş grubunda depresyona ve risk etkenlerine erken müdahale ile yaşlılık döneminde yaşam kalitesinin artırılması ve bu dönemin daha verimli ve doyurucu geçirilebilmesi sağlanabilecektir.
This descriptive and cross-sectional study compares the prevalence of depression and factors effecting it among people 65 years and older living at the Bursa Metropolitan Municipality Nursing Home and in Uludag University Public Health Training and Research Area (PHTRA)The study was conducted at the nursing home and at homes of the elderly by face to face interviews. Three different forms were used: Standardized Mini Mental Test, socio - demographic data questionnaire and Geriatric Depression Scale (GDS) short form.Among 146 elderly living in nursery home, 191 were included. In PHTRA 156 persons living with others and 158 persons living alone were selected using systematic sampling.Average GDS score was 4.38 ±2.88 (95% CI 4.12 ? 4.65). 19.9 % of persons living with others, 29.7 % of the elderly living alone and 40.4 % of nursing home residents had scores 6 and over.Symptoms of depression were significantly related to gender, age, marital status, number of children, education, income, loss of a 1. degree relative, health perception, chronic disease and sleeping problems. Reasons for residing in the nursing home, the relationship with other residents and relatives and the way they occupied themselves were also statistically significant.In this study it was found that the risk of depression is high among the elderly living alone or in the nursing home. It might be possible to increase the quality of life in this age group by early interventions towards depression and its risk factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10366
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307404.pdf520.66 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons