Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10365
Title: Acil serviste sepsis tanısı alan hastalarda MEDS skorunun mortaliteyi saptamadaki etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of effectiveness of MEDS score in detecting the mortality of patients with a diagnosis of sepsis in the Emergency department
Authors: Akalın, E. Halis
Çildir, Ergün
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Sepsis
Sepsis mortalitesi
MEDS skoru
MEWS
Mortality of sepsis
MEDS score
CCI
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çildir, E. (2011). Acil Serviste sepsis tanısı alan hastalarda MEDS skorunun mortaliteyi saptamadaki etkinliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sepsis; acil servis, klinik ve yoğun bakım hastalarının en önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Destekleyici tedaviler ve etkili antibiyotiklere rağmen hastalarda %30-70 oranında ölüm ile sonuçlanmaktadır. Tedavi stratejilerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için erken tanı zorunludur.Çalışmamızda acil servise başvuran ve sepsis tanısı alan hastalarda Charlson Komorbidite İndeksi(CCI), Modifiye Erken Uyarı Skoru (MEWS) ve Acil Servis Sepsis Mortalite Skoru (MEDS)'in 28. gün mortalitesinin tahmin edilmesindeki değeri prospektif olarak araştırıldı. CCI, MEWS ve MEDS hesaplanarak sepsis odakları, eşlik eden komorbid hastalıklar, SIRS değerleri ve hastaların 5. ve 28. gün mortaliteleri ile aralarındaki ilişki incelendi.07/08/09 ile15/02/11 tarihleri arasında AS'e başvuran 89488 hastanın 230`una (2.5/1000) sepsis tanısı konuldu. Bu hastaların %57.4'ü (n:132) erkek idi. Hastalarda 5. gün mortalitesi %17 (n:40) ve 28. gün mortalitesi %32.2 (n:74) olarak bulundu. Hastalarda en sık sepsis odağı olarak pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonu saptandı.Beşinci gün mortalitesine göre ölen hastalar ile yaşayanlar arasında MEDS, MEWS ve Charlson skorları arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0,0001, p<0.013 ve p<0.006).Yirmi sekizinci gün mortalitesine göre ölen ve yaşayan hastalar arasında MEDS, MEWS ve Charlson skorları arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0,0001, p<0,008 ve p<0,0001).MEDS skoru 5-7 arasında olanlar ile daha yüksek grupta olanların mortalite oranları arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0.004, p<0.001, p<0.001). MEDS skoru 8-12 arasında olanlar ile daha yüksek grupta olanlar arasındaki mortalite oranları arasında da anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0.001,p<0.001).Yirmi sekizinci gün mortalitesine göre hastalar SIRS kriter sayısı açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı.Sepsis tanısı alan hastalar 28.gün mortaliteleri açısından ROC analizi ile değerlendirildiğinde, mortalitenin tahmini açısından eşik değerler MEDS skoru için >10, CCI için > 6 ve MEWS için > 6 bulundu. MEDS için 28. gün mortalitesi açısından Eğri Altında Kalan Alan (EAK) değeri 0.77 olarak saptandı. MEDS skorunun 28. gündeki mortalitenin tahminindeki duyarlılığı %90.54, özgüllüğü %.55.13, pozitif prediktif değeri %48.9 ve negatif prediktif değeri %92.5 olarak bulundu. MEDS skoru, MEWS ve CCI'ya göre prognostik açıdan daha değerli idi.Sonuç olarak acil serviste sepsis tanısı alan hastalarda MEDS skoru hesaplanmalı ve skoru yüksek olan hastalarda mortaliteyi azaltmak için mümkün olan en etkin tedavi en kısa sürede planlanmalıdır. MEDS skorunun acil servislerde bu yönden başarı ile kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Sepsis is one of the most important causes of morbidity and mortality of the patients in emergency room, clinics and intensive care units. Despite supportive therapies and effective antibiotic treatments, it may result with 30-70% death rate. Early diagnosis is mandatory for the effective use of therapeutic strategies.In our study, we evaluated prospectively the value of the Charlson comorbidity index (CCI), the Modified Early Warning Score (MEWS) and Emergency Department Sepsis Mortality Score (MEDS) to determine the 28th day mortality with the sepsis diagnosed patients in Emergency Service. CCI, MEWS, and MEDS were calculated and the relationships evaluated between the scores and foci of sepsis, concomitant comorbid diseases, SIRS values, and 5th and 28th day mortality of patients.89488 patients referred to Emergency Service between 07.08.2009 - 15.02.2011 and 230 patients (2.5/1000) had diagnoses of sepsis. 57.4% of patients were male (n:132). The mortality found 17% (n:40) for 5th day and 32.2% (n:74) for 28th day. Pneumonia and urinary tract infections were found as the most common focus of sepsis.According to the 5th day mortality; MEDS, MEWS, and Charlson scores were significantly different between the patients died and survived (p<0,0001, p<0.013, and p<0,006 respectively).The patients with MEDS score of 5-7 and with higher points compared and a significant difference found for mortality rates (p<0.004, p<0.001, p<0.001 respectively). The patients with MEDS score of 8-12 and with higher points also compared and a significant difference found for mortality rates (p<0.001, p <0.001 respectively).According to the 28th day mortality evaluated for SIRS criteria values and no significant difference found.Patients diagnosed with sepsis were evaluated with ROC analysis for the 28th day mortality and estimated mortality thresholds found >10 for MEDS score, >6 for CCI, and > 6 for MEWS scores.Area under the curve value (AUC) for MEDS found 0.77 in terms of 28th day mortality.The sensitivity of the estimation of mortality in the 28th day for MEDS score was 90.54%, specificity was 55.13%, positive predictive value was 48.9% and negative predictive value was found to be 92.5%. MEDS score was found more valuable on prognostic estimation compared to MEWS and CCI.As a result, for patients that have sepsis diagnosis in Emergency Service; MEDS score should be calculated and the most effective treatment should be planned for the patients with a high score to reduce the mortality.We believe that MEDS score may be used with success in Emergency Services for this aspect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10365
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307403.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons