Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10361
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVural, Ayşe Pınar-
dc.contributor.authorUzun, Mehmet Erdem-
dc.date.accessioned2020-04-10T06:15:47Z-
dc.date.available2020-04-10T06:15:47Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationUzun, M. E. (2011). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 11-15 yaş arası bir grup ergende bağlanma özelliklerinin ve ebeveyn tutumlarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10361-
dc.description.abstractBu çalışmada bağlanma düzeyini ve şeklini etkileyecek değişkenleri de göz önünde bulundurarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı almış hasta grubunu sağlıklı bir grupla bağlanma özellikleri ve ilişkili ebeveyn tutumları bakımından karşılaştırmayı amaçlanmıştır.Çalışmaya yaşları 11-15 yaş arasında olan ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nedeniyle takip edilen 51 hasta ile herhangi bir psikopatoloji saptanmayan 26 kontrol katılmıştır. Deneklere kişisel bilgi formu ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA), deneklerin ebeveynlerine ise Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme tutum Ölçeği (AHÇYTÖ) uygulanmıştır.Araştırma sonucunda deneklerimizin İÖA'dan aldıkları puan ortalamalarına bakıldığında tüm bağlanma tipleri bakımından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hasta grubunda en yüksek ortalama kayıtsız bağlanma alt tipinde, kontrol grubunda en yüksek ortalama güvenli bağlanma alt tipinde görülmüştür. Deneklerin AHÇYTÖ'den aldıkları puan ortalamalarına bakıldığında tüm ebeveyn tutum alt ölçeklerinde hasta ve kontrol grupları arasına istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hem hasta ve hem de kontrol gruplarında en sık karşılaşılan ebeveyn tutum şekli demokratik tutum ve eşitlik tanıma şeklinde bulunmuştur. Hasta grubunda yaş ile güvenli ve kayıtsız bağlanma alt ölçekleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kontrol grubunun İÖA ve AHÇYTÖ'den aldıkları puanların birbiri ile karşılaştırılması sonucunda kayıtsız bağlanma ile demokratik tutum ve eşitlik tanıma alt ölçeği arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.DEHB ve bağlanma süreci arasındaki bağın doğası henüz iyi anlaşılamamış olsa da, ortak perinatal risk faktörlerinin varlığı, ilişkili bir varsayım oluşturuyor gibi görünmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study we aimed to investigate the attachment style and parenting pattern of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adolescents comparing with healthy controls.Fifty-one patients with ADHD diagnosis between 11-15 years old compared with 26 healthy control group of the same size. Sosiodemographic form and Adolescent Relationship Scales Questionnaire (RSQ) were completed by adolescents while Parental Attitude Research Instrument (PARI) was applied to their parents.No statiscally difference was found between patients and healthy controls as looking at the average points of RSQ for all attachment styles. İn patients group; the highest average points were found in dismissing attachment subtype but in healthy group in secure attachment subtype. The average score of PARI`s all subscales of parenting style did not differ significantly between parents of patients and control groups. İn both patients and control groups, the most common parenting style were egalitarianism and democratic attitude subscale. Comparing the scores of RSQ and PARİ between patients and healthy groups secure and dismissing attachment subscales were pozitively statistically significiant related with age in patients group. İn the helathy group, between dismissing attachment and egalitarianism and democratic attitude parenting subscale were pozitively statically related.Even the relationship between ADHD and attachment style process had not been untersood, common perinatal risc factors are seemed to be an assumption between each subjects.en_US
dc.format.extentV, 70 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğutr_TR
dc.subjectBağlanmatr_TR
dc.subjectEbeveyn tutumutr_TR
dc.subjectAttention deficit hyperactivity disorderen_US
dc.subjectAttachmenten_US
dc.subjectParenting styleen_US
dc.titleDikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 11-15 yaş arası bir grup ergende bağlanma özelliklerinin ve ebeveyn tutumlarının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAn investigation of attachment style and parenting patterns in ADHD adolescents between 11-15 yearsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307399.pdf727.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons