Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10358
Title: Bursa İli'nde iki ayrı belediyede ve farklı istihdam türlerinde çalışanların örgütsel iş stresi ve iş güvencesi açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparing people for organizational job stress and job insecurity working in two different municipality in Bursa and with different employment statues
Authors: Pala, Kayıhan
Özçay, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: İş stresi
İş güvencesizliği
Belediye çalışanları
İstihdam durumu
Şirket elemanı
Job stress
Job insecurity
Municipality personnels
Employment statute
Subcontractor
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçay, Ö. (2011). Bursa İli'nde iki ayrı belediyede ve farklı istihdam türlerinde çalışanların örgütsel iş stresi ve iş güvencesi açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kesitsel tipte yapılmış olan bu araştırmada amaç; Yıldırım Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi çalışanlarını, istihdam şekillerini de göz önünde bulundurarak, örgütsel stres ve iş güvencesizliği algısı açısından karşılaştırmaktır. Araştırmanın evrenini Yıldırım Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'ndeki tüm çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %53'ü Yıldırım Belediyesi'nde, %47'si Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaktadır. Araştırmada kullanılan bağımlı değişkenler iş stresi ve iş güvencesizliği algısıdır. Her ikisi için de ayrı ölçekler kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise sosyodemografik değişkenler, sağlık durumu ile ilgili değişkenler (algılanan sağlık ve kronik hastalık varlığı) ve çalışma yaşamı ile ilişkili faktörlerdir (çalışma yılı, çalışılan belediye, istihdam şekli, çalışma ortamı, çalışma koşulları, çalışma ilişkileri). Her iki belediye çalışanları arasında algılanan sağlık, geçim durumu, sendikalılık, algılanan iş stresi ve iş güvencesizliği açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Algılanan iş güvencesizliği, algılanan sağlık ve işe giriş çıkış saatlerini kontrol eden sistem ile ilgili sorun yaşama durumu, iş stresini etkileyen en önemli etmenler olarak bulunmuştur. İş stresini önlemek için atılacak en önemli adım, güvencesiz çalışmayı önlemek olacaktır.
The aim of this cross-sectional study is; to compare Municipality of Yıldırım and Nilüfer's personnels for perceived organizational work stres and insecurity by taking into account employment statues. The study population consisted of all personnel of Municipality of Yıldırım and Nilüfer. %53 attendents were from Yıldırım and %47 were from Nilüfer Municipality. Dependent variables used in the study were perceived work stres and job insecurity. For each of them, separate scales were used. Dependent variables were sociodemographic variables, health related variables (perceived health and existence of chronic illness) and working life related factors (working year, municipality that worked, employment status, work envirenment, working conditions, labour relations). There have been found differences in terms of perceived health, livelihood, union membership, perceived job stres and job isecurity between two municipality workers. Perceived job insecurity, perceived health and problems about experiences of systems that control entrence and exit to work control system were found to be most related to job stres. The most important step to prevent job stres would be to avoid insecure occupation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10358
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307396.pdf902.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons