Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10353
Title: Mide kanserinin tedavi yanıtı değerlendirmesi ve takibinde FDG-PET/BT'nin klinik önemi
Other Titles: The clinical importance of FDG-PET/BT in therapy response evaluation and follow-up of gastric cancer
Authors: Tamgaç, Feyzi
Özkol, Hayriye Funda
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Mide
Kanser
FDG-PET/BT
Tedavi yanıtı
Rekürrens
Stomach
Cancer
FDG-PET/CT
Treatment response
Recurrence
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkol, H. F. (2011). Mide kanserinin tedavi yanıtı değerlendirmesi ve takibinde FDG-PET/BT'nin klinik önemi.
Abstract: Bu çalışmada mide kanserinin tedavi yanıtı değerlendirmesi ve takibinde F-18 florodeoksiglukoz positron emisyon tomografi / bilgisayarlı tomografinin (FDG-PET/BT) klinik değerinin araştırılması amaçlanmıştır.Yöntem: Cerrahi ve/veya medikal tedavi almış mide kanserli 90 hastanın 90 FDG-PET/BT taraması çalışmaya dahil edildi. Verilerin doğrulanması histopatolojik bulgular ya da klinik seyir ve takip radyolojik görüntüleme yöntemleri ile yapıldı. FDG-PET/BT çalışmaları klinik maksata göre iki gruba ayrıldı: tedavi bitiminden sonraki 3 ay içerisinde tedavi yanıtı değerlendirmesi amaçlı gerçekleştirilen 40 FDG-PET/BT taraması ve mide kanserinin tedavi sonrası takibinde gerçekleştirilen 50 FDG-PET/BT çalışması. Pozitif FDG tutulumlarının sayı ve yerleşimleri retrospektif olarak analiz edildi ve tanı değerleri ile hata nedenleri ölçülerek nihai tanı ile karşılaştırıldı.Bulgular: Elli dokuz hastada tedavi yanıtsızlığı veya rekürren mide kanseri doğrulandı. Bu hastalarda toplamda 105 malign organ tutulumu belirlendi. Mide kanserli hastalarda tedavi sonrası FDG-PET/BT'nin genel olarak duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD) ve doğruluğu sırasıyla %85, %77, %88, %73 ve %82 idi. Taşlı yüzük hücre histopatolojisinde tümör saptama duyarlılığı diğer tiplerin toplamından daha düşüktü (%70'e karşın %94). FDG-PET/BT tüm malign lezyonların %86'sını doğrulukla gösterdi ve hastaların %52'sinde ek bilgi sağladı. Tedavi yanıtı değerlendirmesinde FDG-PET/BT'nin duyarlılık, özgüllük, PPD, NPD ve doğruluğu sırasıyla %86, %67, %86, %67 ve %80 olarak belirlendi. Mide kanseri rekürrensinin araştırılmasında FDG-PET/BT %84 oranında duyarlı, özgül ve doğru tanı yöntemi olarak bulundu. Hastaların %39'unda rekürren malign lezyonların yayılımı FDG-PET/BT ile daha doğru olarak gösterildi.Sonuç: FDG-PET/BT mide kanserli hastalarda tedavi yanıtı değerlendirmesi ve rekürrens belirlemede güvenilir bir tanı aracıdır. Pozitif FDG-PET/BT bulguları tedavi yaklaşımında erken değişikliğe gidilmesini ya da genel sağkalım beklentisinin daha doğru yapılmasını sağlayabilir. FDG-PET/BT'nin özellikle rekürrens şüphesi bulunan hastalarda nüks varlığını doğrulayıcı bir yöntem olarak kullanımı daha yararlı olabilir.
The aim of this study was to investigate the clinical value of F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography / computed tomography (FDG-PET/CT) in evaluation of response to treatment and in posttherapy follow-up of gastric cancer.Methods: Ninety FDG-PET/CT scans of 90 gastric cancer patients that received surgical and/or medical treatment were included in the study. Data confirmation was made by histopathologic findings or by clinical course and serial radiologic imaging methods in the follow-up. FDG-PET/CT studies were divided into two groups according to clinical purpose: 40 FDG-PET/CT scans in evaluation of response to treatment, performed within 3 months after completion of therapy, and 50 studies for post-treatment surveillance of gastric cancer. The number and site of positive FDG uptake were retrospectively analyzed, and were correlated with the final diagnosis, by calculating the diagnostic values and assessing the causes of misdiagnosis.Results: Fifty nine patients were confirmed to have either no response to treatment or recurrent gastric cancer. 105 sites of true malignant lesions were determined in these patients in total. Overall sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and accuracy of FDG-PET/CT in post-therapy gastric cancer patients were 85%, 77%, 88%, 73% and 82%, respectively. Sensitivity of tumor detection for signet ring cell histopathology was lower than the whole of other types (70% vs 94%). FDG-PET/CT correctly showed 86% of all malignant lesions and provided additional information in 52% of the patients. In therapy response management, FDG-PET/CT sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy were 86%, 67%, 86%, 67% and 80%, respectively. In the assessment of gastric cancer recurrence, FDG-PET/CT was found to be 84% sensitive, specific, and accurate diagnostic method. Recurrent malignant spread was more precisely demonstrated by FDG-PET/CT in %39 of the patients.Conclusion: FDG-PET/CT is a reliable diagnostic tool for evaluating treatment response and detecting recurrence in gastric cancer patients. Positive FDG-PET/CT findings may lead to an early change in management or provide better overall survival prediction. The use of FDG-PET/CT might be more useful in confirming the presence of recurrence particularly in patients who were suspicious of recurrence.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10353
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307391.pdf471.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons