Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10352
Title: Alerjik ve nonalerjik riinitli hastalarda uyku apne sendromuna yatkınlığın, yaşam ve uyku kalitesinin değerlendirlmesi
Other Titles: Life and sleep quality evaulation and sleep apnea tendency assesment in patients with allergic and non allergic rhinitis
Authors: Ediger, Dane
Güney, Nevin Ay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Alerjik rinit
RQLQ
Berlin anketi
Uyku apne
Epwort
Allergic rhinitis
RQLQ
Berlin questionnaire
Sleep apnea
Epwort
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, N. A. (2011). Alerjik ve nonalerjik riinitli hastalarda uyku apne sendromuna yatkınlığın, yaşam ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Alerjik ve alerjik olmayan rinit yaygın görülen ve günlük yaşamı etkilemesinin yanısıra, bronşial astımla da birlikte olabilen bir üst solunum yolu inflamatuar hastalığıdır. Hastalıkla ilişkili olan sosyoekonomik etki dikkate değerdir.Alerjik ve/veya non alerjik rinitlerde bulunan semptomlardan burun tıkanıklığının horlama ve obstrüktif uyku apnesi patogenezine katkısı olduğu düşünülmektedir. Nazal konjesyon, horlama ve obstüktif uyku apne için bir risk faktörüdür.Çalışmamıza 104 alerjik rinit, 50 non alerjik rinit, 60 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Çalışma ve kontrol grubundaki tüm olgulara Berlin anketi ve Epwort skalası yapılırken, rinitli gruplara ek olarak rinitle ilişkili yaşam kalite anketi yapıldı (RQLQ). Berlin anketi ile obstrüktif uyku apne sendromuna yatkınlığın, Epwort sklalası ile gündüz uykululuğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Berlin anketi ile bakılan obstrüktif uyku apne sendromuna yatkınlık alerjik ve non alerjik hasta grubunda kontrol grubuyla benzer bulundu (p=0,05). RQLQ´nun uyku, göz ve burun dışı skorları non alerjik rintlilerde alerjiklere göre anlamlı derecede yüksek olup, orta persistan rinitlilerde hafiflere göre yüksek bulundu (p< 0,05). Horlama semptomu sıklığı ve ortalama epwort skorları alerjik rinitte, non alerjik rinit ve kontrollerden anlamlı yüksek bulundu. Epwort skoru ile hem Berlin anketi arasında ve (r=0,162, p<0,05) hem de RQLQ alt grupları arasında (r<1, p<0,05) anlamlı pozitif korelasyon saptandı.Sonuç olarak Berlin anketi ile obstrütif uyku apne sendromuna yatkınlık saptanmadı. Ancak gündüz uykululuğunu gösteren Epwort anketi skor yüksekliği ile rinite bağlı yaşam kalitesindeki bozulma paralel gitmektedir. Rinitlilerde uyku apneye bir eğilim saptanmamakla birlikte horlama ve gündüz uykuya eğilimin daha fazla olduğunu ve bunun da yaşam kalitesini bozduğunu gözlemledik.
Rhintis, both allerjik and nonallerjik, is a prevailing inflamattory disease of upper respiratory tract, that has a significant effect on daily routine, and besides rhinitis can be concomittant to bronchial asthma. The socioeconomic effect related to the disease is important.Nazal kongestion, from the symptoms seen with allerjik or nonallerjik rhinitis, is thought to have contribution on snoring and obstructive sleep apnea pathogenesis. Nazal congestion is a risk factor for snoring and obstructive sleep apnea.The study group we have examined included 104 allerjik rhinitis,50 non allerjik rhinitis patients, and 60 healthy individuals as control group. We additionally performed the life quality questionnaire related with rhinitis (RQLQ) to the rhinitis group,while Berlin questionnaire and Epworth scale was used fort he study group and control group.It was intended to asses the tendency to obstructive sleep apnea with Berlin questionnaire,and daytime fatigue with Epworth scale.Tendency to obstructive sleep apnea syndrome evaluated with Berlin questionnaire, was found the same in the control group with alerjik or nonallerjik rhinitis group (p=0,05).RQLQ scores apart from sleep, eyes and nose, are significantly high for non allergic rhinitis patients in comparison to alerjik ones, and higher in intermediate persistant rhinitis patients than the mild ones (p<0,05).The frequency of snoring symptom and the average of Epworth scores, were significantly higher in allergic rhinitis than non alerjik rhinitis and control group. Epworth score had significant positive correlation between both Berlin questionnaire (r=0,162, p<0,05) and RQLQ subgroups (r<1, p<0,05).Finally, using Berlin questionnaire, we did not find tendency to obstructive sleep apnea. However, with the high score of Epworth questionnaire, that shows daytime sleepiness, is paralel to the life quality impairment in rhinitis. Although not stating a tendency to sleep apnea in rhinitis patients, we observed that, sleep tendency during day time and snoring ratio is higher and this condition impairs their quality of life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10352
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307390.pdf567.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons