Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10351
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine ambulansla getirilen hastaların nakil uygunluğunun değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of transportation suitability of the patients brought in by ambulance to Uludag University Faculty of Medicine Emergency Service
Authors: Aydın, Şule Akköse
Almacıoğlu, Meral Leman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Ambulans
Acil servis
Nakil
Hekim
Paramedik
Ambulance
Emergency service
Transport
Physician
Paramedic
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Almacıoğlu, M. L. (2011). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine ambulansla getirilen hastaların nakil uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ülkemiz için çok önemli ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yeni bir kavramdır. Hastaların en kritik anlarında müdahale eden hastane öncesi sağlık hizmetlerinde sürekli daha iyiye ulaşmak hedeflenmelidir. Hastane öncesi hizmetlere dair ülkemizde yapılmış kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamız; ambulans hizmetlerinin irdelenmesi ve ülkemizde hasta nakil durumu ile ilgili fikir vermeyi amaçlamaktadır.Çalışmamız; 01.02.2010 ile 30.11.2010 tarihleri arasında olay yerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından acil servisimize ambulansla getirilen 1000 hasta incelenerek yapılmış prospektif kesitsel bir çalışmadır. Bir çalışma formu oluşturulmuş ve veriler ambulansı karşılayan acil tıp araştırma görevlisi tarafından toplanmıştır. Toplanan veriler ambulansta görev yapan personele göre gruplandırılmış; bu gruplar kendi aralarında hastaların nakil ve stabilizasyon uygunluğu açısından karşılaştırılmıştır.Çalışmamızda ambulansla getirilen hastaların çoğunlukla erkek olduğu (%61,5), %92,8'inin naklinin 112 ile yapıldığı; sıklıkla hekimler (%43,6) ve paramedikler (%31) eşliğinde getirildiği gözlenmiştir. Hastaların %48,4'ünün travma olduğu ve ambulansların çoğunun olay yerinden (%64,4) getirildiği saptanmıştır. Hastaların nakli ile ilgili acil servise sıklıkla haber verilmemiştir (%75,1).Hekimler, paramedikler ve diğer sağlık çalışanları arasında travma stabilizasyonu açısından karşılaştırma yapıldığında; boyunluk, sırt tahtası uygulaması, damar yolu açılması, atel konması ve açık kanamanın kontrolü açısından paramediklerin daha başarılı oldukları saptanmıştır. Benzer şekilde hekimler, paramedikler ve diğer sağlık çalışanları arasında hastaların havayolu, ventilasyon ve dolaşım gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda karşılaştırma yapıldığında paramediklerin daha başarılı oldukları saptanmıştır.Hekim, paramedik ve diğer sağlık çalışanları arasındaki karşılaştırmanın daha sağlıklı olması ve hastalara yapılan müdahalenin yalnızca nakil ekibini yansıtması için 1000 hastalık seri; olay yerinden getirilen 644 hasta üzerinden tekrar değerlendirilmiştir. 10 dakikadan kısa ve uzun sürede yapılan nakiller karşılaştırıldığında gruplar arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte travma stabilizasyonu açısından gruplar tekrar karşılaştırıldığında benzer şekilde paramediklerin hekimlere oranla boyunluk, sırt tahtası uygulaması, damar yolu açılması, atel konması ve açık kanamanın kontrolü açısından daha başarılı oldukları saptanmıştır. Benzer şekilde paramediklerin hastaların havayolu, ventilasyon ve dolaşım gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda daha başarılı oldukları saptanmıştır. Paramediklerin, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına göre daha başarılı saptanmalarının nedeni; paramedik eğitim programının hastane öncesi döneme odaklanması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hastaya olay yerinde müdahale eden ve acil servise naklini yapan tüm sağlık personeli bilgi ve donanım açısından yeterli olmalı, bunun sağlanması için de periyodik olarak eğitimler gerçekleştirilmelidir.
Prehospital emergency medical services are very important for our country, but it is a relatively new concept when it is compared with developed countries. It should be targeted to reach constantly for the better on prehospital health care which deal the most critical moments of the patients. There are limited numbers of studies done in Turkey about the prehospital services. Our study aims to examine the ambulance services and give an idea about the patient transport in our country.Our study is a prospective cross sectional work that 1000 patients were examined who brought between 30.11.2010 to 01.02.2010 from the scene or other health institutions to our emergency service by ambulance. A study form created and the data were collected by emergency medicine research assistants who meet the ambulance. The data collected are grouped according to ambulance staff; and these groups were compared in terms of compliance with patient transport and stabilization.In our study it is observed that the patients which brought in by ambulance were mostly male (61.5%), 92,8% of transportation were done with 112, and were often accompanied by physicians (43.6%) and paramedics (31%). 48.4% of the patients were trauma and mostly the ambulances brought the patients from the scene (64.4%). The information about the transfer of patients was not given to the emergency department often (75.1%).When a comparison made between physicians, paramedics and other health providers in terms of trauma stabilization; paramedics found to be more successful about application of cervical collar and back board, to obtain vascular access, control of bleeding and to put on splint. Similarly, when the comparison was made between physicians, paramedics and other health providers about the fulfillment of the requirements of airway, ventilation and circulation; paramedics found to be more successful.Cases re-evaluated over 644 patients who brought in from the scene to reflect only the intervention of the transport team and grouped among physicians, paramedics and other health providers. When the transportations compared by means of less than 10 minutes and long than 10 minutes, no difference was seen between the groups. However, again, when similar groups compared in terms of trauma stabilization, paramedics are found to be more successful about application of cervical collar and back board, to obtain vascular access, control of bleeding and to put on splint. Similarly, paramedics are found to be more successful in the fulfillment of the requirements of the patients about airway, ventilation and circulation.The success of paramedics is thought to be associated with the paramedic training program which focuses on pre-hospital period. All health care providers who attend at the scene and transport the patients to the emergency service must have sufficient knowledge and equipment, and to ensure that the training must be carried out periodically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10351
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307389.pdf612.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons