Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10349
Title: Sıçanlarada ESWL (Vucut Dışı Şok Dalgası) sonrası oluşan değişikliklerin histopatolojik olarak ve HSP 70 (Heat Shock Protein) ekspresyonu kullanılarak değerlendirilmesi ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (Tadalafil) rolü
Other Titles: Evaluation of the changes observed after SWL (Shock Wave Lithotripsy) based on histopathologic examination and HSP 70 (Heat Shock Protein) expression in the rats and the role of phosphodiesterase type 5 (Tadalafil)
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Danışoğlu, Mahmut Esat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Şok dalga litotripsi
İskemi reperfüzyon hasarı
Tadalafil
Heat shock protein
Shock wave lithotripsy
Ischemia-reperfusion injury
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Danışoğlu, M. E. (2011). Sıçanlarada ESWL (Vucut Dışı Şok Dalgası) sonrası oluşan değişikliklerin histopatolojik olarak ve HSP 70 (Heat Shock Protein) ekspresyonu kullanılarak değerlendirilmesi ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (Tadalafil) rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda şok dalga litotripsi (SWL) sonrası oluşan değişikliklerin histopatolojik olarak ve HSP-70 ekspresyonu kullanılarak değerlendirilmesi ve bir fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü olan Tadalafilin oluşan hasarı önlemedeki rolünü sıçan modelinde incelenmeyi amaçladık.Kırk adet erişkin erkek Sprague Dawley cinsi sıçan biri kontrol olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan 40 sıçanın 8 i sham grubu geri kalan 32 tanesi ise çalışma gruplarını oluşturdu. Otuziki sıçan, SWL uygulanıp 3. ve 7. gün nefrektomi yapılan, öncesinde tadalafil verilip SWL uygulanan ve 3. ve 7. günlerde nefrektomi yapılan gruplar olarak ayrıldı. Tüm sıçanlara laparotomi yapılarak her iki taraf perirenal yağ dokusuna 1 er adet hemoklip yerleştirildi. SWL yerleştirilen hemokliplerin merkezi odaklanarak uygulandı. 1500 şok 14 kV güçte SWL uygulandı. Işık mikroskopu ile proksimal tübülüsler, peritübüler alanda fibrozis, mononükleer hücre infiltrasyonu ve glomerüller incelendi. SWL sonrası böbrekte iskemik hasara cevap olarak oluşan HSP-70 ekspresyonu da araştırıldı. Gruplar kendi aralarında ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı.Gruplara göre ışık mikroskopisi altında proksimal tubulus hücreleri, kortikal tubuluslar, medüller kollektör tubuluslardaki değişiklikler ve peritubuler alandaki fibrozis varlığının dağılımına bakıldığında, karşılaştırmada grup 1 ile 5, grup 1 ile 4, grup 2 ile 3, grup 4 ile 5 dışında istatistiksel anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Glomerülledeki ışık mikroskopisi değişikliklerinin, karşılaştırmasında gruplar arası istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır.Gruplara göre kortikal kollektör ve medüller kolektör tubüluslerdeki HSP- 70 boyanma dağılımına bakıldığında karşılaştırmada, grup 1 ile 5, grup 1 ile 4, grup 2 ile 3, grup 4 ile 5 dışında istatistiksel anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Glomerüllerdeki HSP-70 boyanma dağılımına bakıldığında karşılaştırmada, grup 1 ile 2, grup 1 ile 3, grup 1 ile 5, istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır. Proksimal tübülüs hücrelerinde hiçbir grupta HSP-70 boyanması olmamıştı.Sonuç olarak; SWL'nin böbrekte iskemi reperfüzyon hasarına neden olabileceği ışık mikroskopisi ve HSP-70 boyama bulgularına dayanarak gösterilmiştir. Bulgularımız, tadalafilin SWL'ye bağlı oluşan bu renal hücre hasarını engelleyebileceğini düşündürmüştür
Our study aimed to evaluate the changes observed after SWL based on histopathologic examination and HSP-70 expression and to examine the role of tadalafin, a phosphodiesterase type 5 inhibitor, in the prevention of the injury in a rat model.A total of 40 adult, male Sprague Dawley rats were divided into 5 groups, one of which was the control. Of these 40 rats, 8 consisted the sham group and the remaining 32 consisted the study groups. Thirty two rats were divided as follows: SWL + nephrectomy at Days 3 and 7; administration of tadalafil followed by SWL; and nephrectomy at Days 3 and 7. All rats underwent laparotomy, during which two hemoclips was placed in the perirenal adipose tissue of the both sides. SWL was given by focusing into the center of the hemoclips placed. SWL was given at 14 kV for 1500 shocks. Proximal tubules, peritubular fibrosis, mononuclear cell infiltration and glomeruli were examined using light microscope. We examined HSP-70 expression, which occurred in response to renal ischemic injury observed after SWL. The groups were compared between each other and with the control group.When proximal tubule cells, cortical tubules, changes of medullar collector tubule and the presence peritubular fibrosis were examined by groups using light microscope, it was seen that there was statistically significant difference, except for the comparisons between Group 1 and 5, Group 1 and 4, Group 2 and 3, Group 4 and 5. When the groups were compared for the changes of glomerulus observed using light microscope, no statistically significant difference was found.When the groups were compared for the distribution of HSP-70 staining in cortical collector and medullar collector tubules, a statistically significant difference was found, except between Group 1 and 5, Group 1 and 4, Group 2 and 3, Group 4 and 5. The comparison of the distribution of HSP-70 staining in the glomeruli revealed a statistically significant difference between group 1 and 2, group 1 and 3 and group 1 and 5. Proximal tubule cells showed HSP-70 staining in none of the groups.Consequently, based on the results of light microscopy and HSP 70 staining, we demonstrated that SWL could cause renal ischemia-reperfusion injury. Our results suggested that tadalafil could prevent this SWL-related renal cell injury.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10349
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307387.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons