Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10348
Title: Acil servise başvuran el travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the demographic and clinical characteristics of the patients with hand injury that admitted to Uludag University, emergency department
Authors: Aydın, Şule Akköse
Kulaç, Semih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: El travması
Acil servis
İş kazaları
Yaralanma
Hand injury
Emergency department
Occupational accidents
Injury
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kulaç, S. (2011). Acil servise başvuran el travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Acil servislere yaralanma nedeni ile başvuran hastaların büyük bir bölümünde el travması tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine başvuran el travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemek ve bu verilerin ışığında acil servise başvuran el travmalı hastaların profilini oluşturarak önleyici tedbirler geliştirmek ve acil servis yapılanması için ön model oluşturmaktır.Çalışmaya 01.04.2009- 30.06.2010 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis' ine izole el travması ile başvuran 540 hasta alınmıştır. İlave el dışı organ yaralanması olanlar, major travmalı hastalar ve çalışmaya katılmak istemeyen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hasta verileri "El Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi Formu" kullanılarak toplanmıştır.Çalışmaya alınan 526 hastanın yaş ortalaması 34,94±15,54'tür. Hastaların 434'ünü (%82,5) erkekler, 92'sini (%17,5) ise kadınlar oluşturmaktadır. El travmalarının meydana geldiği zaman dilimi incelendiğinde en fazla travmanın 103 hasta (%19,6) ile 10-12 saatleri arasında olduğu görülmüştür. En sık yaralanan meslek grubunun 56 olgu (%10.6) ile mobilyacılar olduğu saptanmıştır. Acil servise başvuran hastalardan 104'ü (%19,8) cuma günü başvurmuştur. Başvuruların en sık nedeni 247 olgu (%47) ile iş kazaları olup 121'inde (%23) ikinci parmak yaralanması tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 155'i (%29.5) yüzeyel yaralanma nedeniyle başvurmuştur. Olguların 180'i (%34.2) primer sütüre edilmiş ve 367 hasta (%69.8) el cerrahisi ile konsülte edilmiştir.Sonuç olarak acil servise el travması ile başvuran hastaların büyük bir kısmını çalışan, genç erkek hastalar oluşturmaktadır. İncelenen hastalardaki yaralanmaların çoğu dikkatsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanmakta olup gerekli basit tedbirlerin alınması ve mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ile bu yaralanmaların önüne geçilebilir. Yaptığımız bu çalışma ile elde ettiğimiz verilerin gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.
Majority of the patients admitted to the emergency services due to an injury, hand injury is detected. This study aims to determine the demographic and clinical characteristics of patients with hand injury that admitted to Uludag University, Faculty of Medicine, Emergency Department and, in the light of these data, to develop preventive measures by creating a profile of the patients with hand injury that admitted to emergency department and to create a preliminary model for the settlement of emergency service.A total of 540 patients with isolated hand injury, who have admitted to Uludag University, Emergency Department between 01.04.2009- 30.06.2010, were enrolled into the study. Patients with additional organ injury, major trauma and patients who did not give consent to participate to the study were excluded from study. Patient data were collected using "Form for the Evaluation of the Patients with Hand Injury".For a total of 526 patients enrolled to the study, mean age was 34.94±15.54. Of the patients, 434 (82.5%) were male and 92 (17.5%) were female. When the time frame, during which the hand injuries occurred, was examined, it was seen that the injuries mostly occurred at 10-12 AM, with 103 patients (19.6%). It was found that the most commonly injured occupational group included the carpenters, with 56 patients (10.6%). Of the patients that admitted to emergency department, 104 (19.8%) presented on Friday. Most commonly encountered cause of admission was occupational accidents, with 247 patients (47%), 121 of which (23%) showed second finger injury. Of the patients enrolled to the study, 155 (29.5%) admitted because of a superficial injury. As an intervention, 180 (34.2%) patients had a primary suture and 367 (69.8%) patients had a consultation with hand surgery.Consequently, a major part of the patients that admitted to emergency department with a hand injury was consisted of working, young men. Majority of the injuries observed in the patients examined were the injuries due to inadvertency and lack of education, which can be prevented by taking simple but necessary measures and by disseminating the vocational training programs. We hope that the data obtained from this study will enlighten more comprehensive studies in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10348
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307386.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons