Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1034
Title: Türev finansal araçların Türkiye muhasebe standardı, Türkiye finansal raporlama standardı ve büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı kapsamında değerlendirilmesi
Other Titles: Investigation of derivative financial instruments within the scope of Turkish accounting standards, Turkish financial reporting standards and large and medium-size enterprises for financial reporting standard
Authors: Dokur, Şükrü
Sözen, Müslime
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: Türev finansal araçlar
Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi
Türkiye muhasebe standartları
Türkiye finansal raporlama standartları
Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı
KAP
Türev finansal araç kullanımı
Derivatives financial instruments
Accounting of derivatives financial instruments
Turkish accounting standards
Turkey financial reporting standards
Large and medium-size enterprises for financial reporting standard
Public disclosure platform
Use of derivative financial instruments
Issue Date: 4-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözen, M. (2018). Türev finansal araçların Türkiye muhasebe standardı, Türkiye finansal raporlama standardı ve büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı kapsamında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşmenin getirdiği değişim hızı dünya üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarını etkilemiştir. Birbirleri ile iletişim halinde olan finansal piyasalar değişimin etkisiyle tek bir pazar durumuna gelmiştir. Uluslararası arenada, birçok uluslu şirketlerin yer alması sonucu karlılık oranları azalmıştır. Rekabet ortamı oluşmuş ve çeşitli finansal riskler ortaya çıkmıştır. Finansal araçlar çeşitlenerek türev finansal araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Finansal piyasalarda hızla kullanımı artan türev finansal araçlar şirketlerin finansal risklerini yönetmelerini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda finansal piyasalara işlerlik kazandırmıştır. Şirketler ulusal ve uluslararası yasal yönergeler kapsamında bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına nasıl yansıyacağı ile karşı karşıya kalmışlardır. Türev finansal araç kullanımı sonucunda oluşan işlemlerin finansal tablolara ve raporlara yansıması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; türev finansal araçların türlerini, şirketlerin kullanma amaçlarını, muhasebe standartları kapsamında uygulama biçimini, nasıl muhasebeleştirileceğini ve Türkiye'de türev finansal araç kullanan şirketlerin hangi türev ürünü kullandığı ve ne amaçla kullandığı analiz edilerek açıklanmıştır.
The pace of change brought by globalization has affected the financial markets of developed and developing countries around the world. The financial markets in communication with each other have become a single market under the influence of change. In the international arena, the resulting profitability rates has reduced due to the presence of many national corporations. A competitive environment has arisen and various financial risks have arisen. Financial instruments have diversified and derivative financial products have started to be used. Increasingly rapid use of derivatives financial in financial markets has facilitated the management of companies' financial risks. At the same time, it has brought financial operativeness. Companies have faced the question of how these transactions will be reflected in their accounting records under national and international legal guidelines. It is important that the transactions resulting from the use of derivative financial instruments reflect on financial statements and reports. The purpose of this study is; the types of financial derivatives, the intended use of the companies, accounting standards within the scope of the application form, how to recognize and use of derivative products which the company uses derivative financial instruments in Turkey, where it is analyzed and explained what purpose use.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1034
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523748.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons