Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10334
Title: Undiagnosed cardiac abnormalities among school-aged children
Other Titles: Okul çağı çocuklarda tanı almamış kardiyak anomaliler
Authors: Karacan, Mehmet
Olgun, Haşim
Orhan, Mehmet Fatih
Altay, Nilgün Demet
Öztürk, Candan Ferai
Karakelleoğlu, Cahit
Ceviz, Naci
Keywords: School children
Cardiac disease
Okul çağı çocukları
Kalp hastalığı
Issue Date: 21-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karacan, M. vd. (2010). "Undiagnosed cardiac abnormalities among school-aged children". Güncel Pediatri, 8(2), 63-66.
Abstract: Introduction: The aim of this study was to assess the frequency of undiagnosed congenital and acquired heart diseases among school-aged children. Materials and Method: The study population consisted of 4.370 children (2081 boys and 2289 girls) who were chosen from a total school-aged children population of 51,891 students (aged 7-15 years) (10.7±2.4) (8.4%). Results: In this population, a total of 11 (0.25%) children had been diagnosed and treated for structural cardiac abnormalities before the study. In the study period (after an assessment by a questionmaire), cardiac evaluation was needed in 405 (9.3%) children who were invited to the pediatric cardiology unit. Among them, a total of 153 (37.8%) children were admitted for further evaluation, and 21 (13.7%) were diagnosed as having undiagnosed congenital (12.4%) or acquired (1.3%) heart diseases. Five children with congenital heart diseases were treated by surgical or invasive techniques, and penicillin prophylaxis was begun in two patients with rheumatic heart disease. The most frequent congenital heart diseases were atrial septal defect and mitral valve prolapse among the admitted children. Conclusions: Some children still reach school age with undiagnosed congenital or acquired heart diseases. All children should be examined carefully at the time of school registration in order to diagnose and treat congenital and acquired heart diseases in an effort to prevent the occurrence of undesirable events during sports or social activities.
Giriş: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim çağı okul çocuklarında tanı konulmamış doğumsal ve kazanılmış kalp hastalıklarının sıklığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu ilköğretim okullarına devam eden 7-15 yaş grubu, toplam 51.891 okul öğrencisi arasından 4,370 öğrencinin (%8,4) seçilmesi ile oluşturuldu. Öğrencilerin 2.081’i erkek, 2.289’u kız olup ortalama yaşları 10,7±2,4 yıl (6,8 -15,4 y) idi. Bulgular: Seçilen çalışma grubunda; çalışma tarihinden önce toplam 11 (%0,25) çocuk yapısal kalp hastalığı tanısı almış ve tedavi edilmişti. Çalışma sırasında (bir anket formu ile yapılan değerlendirme sonrasında) 405 (%9,3) çocuk ileri kardiyolojik değerlendirmeye gerek duyularak Çocuk Kardiyoloji ünitesine davet edildi. Davetimizi kabul edip ünitemize başvuran 153 (%37,8) çocuk ünitemizde değerlendirildi ve 21 çocukta (%13,7) doğumsal (%12,4) ve edinsel (%1,3) kalp hastalığı saptandı. Konjenital kalp hastalığı olan 5 çocuk cerrahi veya invaziv teknikler ile tedavi edildi, romatizmal kalp hastalığı olan iki hastaya penisilin proşaksisi başlandı. Başvuran hastalar arasında en sık tespit edilen kalp hastalıkları atriyal septal defekt ve mitral valv prolapsusu idi. Sonuç: Konjenital veya edinsel kalp hastalığı olan bazı çocuklar, hala tanı almadan okul çağına kadar gelebilmektedir. Tüm çocuklar okula kayıt esnasında dikkatli bir şekilde muayene edilmeli; konjenital ve edinsel kalp hastalığı olanlar tedavi edilmelidir. Böylece sportif faaliyetler ve sosyal aktiviteler esnasında meydana gelebilecek istenmeyen olayların gelişmesi önlenebilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905020
http://hdl.handle.net/11452/10334
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_4.PDF70.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons