Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10332
Title: Tip 1 diyabetli çocuklarda tanıda diyabetik ketoasidoz sıklığı ve ilişkili faktörler
Other Titles: The frequency and associated factors of diabetic ketoacidosis at diagnosis in children with Type 1 diabetes
Authors: Demir, Korcan
Büyükinan, Muammer
Dizdarer, Ceyhun
Şimşek, Damla Gökşen
Özen, Samim
Asar, Gülgün
Can, Şule
Altıncık, Ayça
Özhan, Bayram
Ersoy, Betül
Böber, Ece
Darcan, Şükran
Keywords: Diyabetik ketoasidoz
Tip 1 diyabet
Çocuk
Diabetic ketoacidosis
Type 1 diabetes
Child
Issue Date: 22-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, K. vd. (2010). "Tip 1 diyabetli çocuklarda tanıda diyabetik ketoasidoz sıklığı ve ilişkili faktörler". Güncel Pediatri, 8(2), 52-55.
Abstract: Giriş: Bu çalışmada İzmir ve Manisa illerindeki üçüncü basamak hastanelerde bulunan çocuk endokrinolojisi kliniklerine getirilen yeni tanı tip 1 diyabet hastalarındaki başvuru anında diyabetik ketoasidoz (DKA) sıklığı ve bununla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastaların dosyaları geriye yönelik olarak incelendi. Olguların cinsiyet, doğum tarihi, ailede diyabet öyküsü ve sağlık güvenceleri hakkındaki bilgiler kaydedilip başvuru şekli ile olan ilişkileri araştırıldı. Bulgular: Yapılan değerlendirmede 2008 yılında 139 hastanın (E/K:74/65, ortalama yaş 8,7±3,9) tanı aldığı görüldü. Hastaların büyük çoğunluğunda başvuru esnasında ketoz (n=58, %41,7) veya DKA (n=57, %41) tablosu mevcuttu. Hiçbir hastada ölüm ya da ciddi morbidite gelişmedi. Ailede tip 1 diyabet öyküsünün olmaması ve tanı anında 5 yaşından küçük olma durumunun tanıda DKA tablosu ile ilişkili olduğu saptandı. Risk analizi amacıyla lojistik regresyon uygulandığında sadece 5 yaşından küçük olmanın DKA açısından bir risk faktörü olduğu görüldü (p=0,008, Odds Oranı 3,3, %95 güven aralığı 1,4-8,1). Sonuç: Bu sonuçlar, toplumu çocukluk yaş grubunda diyabet konusunda bilinçlendirerek tanı anında DKA oranını azaltmak için geniş kapsamlı kampanyalar/çalışmalar yapılması gerektiğini düşündürmüştür.
Introduction: In this study, it was aimed to assess the frequency and associated factors of diabetic ketoacidosis (DKA) at diagnosis in patients with newly diagnosed type 1 diabetes who were admitted to pediatric endocrinology clinics in tertiary referral hospitals in İzmir and Manisa provinces. Materials and Method: The files of the patients were evaluated retrospectively. Data regarding sex, date of birth, family history for diabetes, and health insurances of the patients were recorded and compared with respect to the form of clinical presentation. Results: It was noted that 139 patients (M/F:74/65, mean age 8.7±3.9 years) were diagnosed in 2008. At the time of diagnosis, the clinical picture of the majority of the patients were ketosis (n=58, 41.7%) or DKA (n=57, 41%). Mortality or severe morbidity developed in none of the patients. It was detected that lack of family history for type 1 diabetes and being less than 5 years of age were associated with DKA at the time of diagnosis. When logistic regression analysis was used to perform risk analysis, only being less than 5 years of age was found to be a risk factor for DKA (p=0.008, Odds Ratio 3.3, 95% confidential interval 1.4-8.1). Conclusion: These results led us consider that large-scale campaigns/studies are needed to be performed to reduce the ratio of DKA at the time of diagnosis by making the society conscious of diabetes in childhood.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905008
http://hdl.handle.net/11452/10332
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_2.PDF72.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons