Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10330
Title: Robinow sendromu
Other Titles: Robinow syndrome
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Gökhan, Gökalp
Eren, Erdal
Yazıcı, Zeynep
Sağlam, Halil
Keywords: Robinow
Mezomeli
Vertebral malsegmentasyon
Mesomelia
Vertebral malsegmentation
Issue Date: 17-Nov-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökalp, G. vd. (2010). "Robinow sendromu". Güncel Pediatri, 8(1), 44-47.
Abstract: Giriş: Robinow sendromu, kol ve bacaklarda kısalığın olduğu cücelik, vertebral malsegmentasyon/malformasyon (hemivertebra), kosta displazisi, genital hipoplazi ve fötal yüz görünümü (geniş ve belirgin ön kafa, hipertelorizm, küçük geniş burun, molar hipoplazi, retrognati) ile karakterize bir sendromdur. Hafif otozomal dominant ve şiddetli resesif formlarının tanımlandığı nadir görülen genetik bir hastalıktır. Vertebra ve kosta anormallikleri sıktır, tanısaldır ve şiddetli olabilir. Kifoskolyoz ve göğüs anomalileri, torasik vertebralarda füzyon ve hemivertebra görünümleri vardır. Kostalarda füzyon görülebilir. Bu tutulumlara göre hastalık, spondilotorasik, spondilokostal, iskiovertebral displazi ve servikofasiotorasik sendrom olarak gruplandırılabilir. Tanı klinik özelliklere göre konulmaktadır. Radyolojik inceleme, iskelet sistemindeki değişikliklerle tanıya yardımcı olmaktadır. Olgu Sunumu: Üç yaşındaki erkek olgu opere sol inmemiş testis ve gömülü penis nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde ek olarak makrosefali, hipertelorizm, belirgin gözler, basık burun kökü, üçgen-balık ağız ve gingival hipertrofi ile karakterize dismorfik yüz görünümü ve sol elde klinodaktili vardı. Radyografik incelemede radius ve ulnada mezomelik kısalık, torakal vertebrada malsegmentasyon ve kostalarda füzyon görüldü. Tartışma: Robinow sendromu, nadir görülen, tipik yüz görünümü ve radyolojik bulgularıyla tanısı konulabilen bir sendromdur.
Introduction: Robinow syndrome is characterized by dwarfism demonstrating short-limbed extremities, vertebral malsegmentation/malformation (hemivertebra), costal dysplasia, genital hypoplasia, and fetal facial appearance (wide and prominent forehead, hypertelorism, small and wide nose, molar hypoplasia, and retrognathia). It is a rare genetic disease which may present with either mild autosomal dominant form or severe recessive form. Vertebral and costal abnormalities are common diagnostic signs that may be severe. The disease presents with kyphoscoliosis and chest abnormalities along with thoracic vertebral fusion and hemivertebral appearance. Ribs may demonstrate fusion. Based on those involvements, the disease can be categorized as spondylothoracic, spondylocostal, ischiovertebral dysplasia, and cervicofaciothoracic syndrome. Diagnosis is established by the help of clinical characteristics. Radiography might contribute to the diagnosis by revealing changes in the skeletal system. Case Report: A three-year-old male patient presented with operated left undescendent testis and buried penis. On physical examination, he also had a dysmorphic face characterized by macrocephaly, hypertelorism, prominent eyes, a flattened nasal bridge, triangular-fish mouth, gingival hypertrophy and left hand clinodactyly. Radiographic examination documented mesomelic shortening of the radius-ulna, malsegmentation of the thoracal spine and the ribs fusion. Conclusion: Robinow syndrome is a rare syndrome which can be diagnosed by typical facial appearance and radiologic findings.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905091
http://hdl.handle.net/11452/10330
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_8.PDF129.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons