Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10326
Title: Obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin insülin direnci ile olan ilişkisi
Other Titles: Serum magnesium level and its relation with insulin resistance in obese children
Authors: Abacı, Ayhan
Hızlı, Şamil
Özdemir, Osman
Razi, Cem Hasan
Koçak, Mesut
Akın, Okhan
Kabakuş, Nimet
Keywords: Obezite
İnsülin direnci
Magnezyum
Obesity
İnsulin resistance
Magnesium
Issue Date: 8-Dec-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abacı, A. vd. (2010). "Obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin insülin direnci ile olan ilişkisi". Güncel Pediatri, 8(1), 24-29.
Abstract: Giriş: Obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin metabolik (lipid profili, glukoz, insülin, insülin direnç indeksi) ve antropometrik parametreler (VKİ, VKİ SDS) ile olan ilişkisini ortaya koymak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, kilo artışı şikayeti ile başvuran vücut kitle indeks (VKİ) persentili 95 p üzerinde olan (obez çocuklar) ve VKİ persentili <85p olan çocuklar (obez olmayan) alındı. Obeziteye neden olabilecek herhangi bir kronik hastalığı, ilaç kullanım öyküsü olan, endokrin patolojisi saptanan ve sendromik kaynaklı obezite düşünülen vakalar çalışma dışı bırakıldı. Antropometrik verilerin karşılaştırılması için hastaların vücut ağırlığı ve boyları ölçüldü. Laboratuvar parametrelerin değerlendirilmesi için, açlık kan şekeri, insülin, lipid profili ve serum magnezyum düzeyleri ölçüldü. Grupların karşılaştırılmasında student T test, değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisi için pearson korelasyon analizi kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 80 obez (ortalama yaş: 10,2±2,7 yıl; 40 erkek) ve 60 sağlıklı (10,9±2,6, 30 erkek) çocuk alındı. Obez vakaların verileri kontrol grup ile karşılaştırıldığında serum magnezyum düzeyi, insülin, HOMA-IR, total kolesterol, trigliserid ve HDL kolesterol düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0,05), LDL kolesterol, glukoz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Obez grupta serum magnezyum düzeyi yalnız VKİ-SDS ile anlamlı ters korelasyon gösterirken (p>0,05), VKİ, total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL kolesterol, açlık glukoz ve insülin parametreler ile anlamlı korelasyon göstermediği saptanmıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma literatürdeki veriler ile benzer şekilde obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin sağlıklı çocuklara göre düşük olduğunu desteklemektedir. Ancak bu çalışmada serum magnezyum düzeyi ile insülin direnci ve lipid profilleri arasında anlamlı korelasyon gösterilememiştir. Sonuç olarak, düşük magnezyum düzeyi ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi için obez çocuklar yeterli miktarlarda magnezyum tüketmelidirler.
Introduction: To determine the relation of serum magnesium level with metabolic and clinical parameters in obese children. Materials and Methods: Children presenting with weight gain whose BMI was over 95th percentile (obese children) and children with BMI lower than 85th percentile (non-obese) were included to the study. Taking drugs or having a history or evidence of chronic diseases, syndromal or endocrine causes of obesity were excluded. Weight and height were measured for comparing the anthropometric values. For laboratory evaluation, fasting serum glucose, insulin, lipid profile and serum magnesium levels were measured. We compared the differences in between obese and lean groups with Student’s t-test and Pearson’s correlation analysis was used to compare the variables. The value of p<0.05 was considered statistically significant. Results: A total of 80 obese children (10.2±2.7 years of age, 40 male patients) and 60 age and gender matched lean children (10.9±2.6, years of age, 30 male patients) were included in this study. The obese subjects had significantly higher serum magnesium, insulin, HOMA-IR, total cholesterol, triglyceride, and HDL-cholesterol levels than the lean subjects (p<0.05), while there were no significant differences between glucose and LDL-cholesterol levels (p>0.05). In obese group serum magnesium level significantly correlated with only SDS-BMI (p<0.05), while there were no correlation between BMI, total cholesterol, triglyceride, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, fasting glucose, and insulin levels (p>0.05). Conclusions: In accordance with previous studies, the present study supports the finding that serum magnesium levels are lower in children with obesity compared to healthy controls. On the other hand, we did not find a correlation between serum magnesium levels and insulin resistance and lipid levels. In conclusion, obese children should ingest adequate a mounts of magnesium in order to prevent complications associated with low magnesium levels.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905076
http://hdl.handle.net/11452/10326
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_4.PDF90.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons