Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10321
Title: Psödohipoaldosteronizm: Olgu sunumu
Other Titles: Pseudohypoaldosteronism: Case report
Authors: Küçüktaşçı, Kazım
Semiz, Serap
Karaca, Abdullah
Keywords: Psödohipoaldosteronizm
Pseudohypoaldosteronism
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçüktaşçı, K. vd. (2009). "Psödohipoaldosteronizm: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 7(3), 151-153.
Abstract: Giriş: Psödohipoaldosteronizm, aldosterona periferik direnç sonucu gelişen ve tuz kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Olgu Sunumu: Emmede azalma, emerken uyuklama şikayetiyle getirilen hastada hiponatremi, hiperkalemi, metabolik asidoz, yüksek renin ve aldosteron düzeyi saptandı. Olguya sistemik form psödohipoaldosteronizm tanısı konuldu. Oral tuz ile tedavisine devam edildi. Tartışma: Psödohipoaldosteronizm primer, sekonder ve Gordon sendromu olarak üç tiptir. Primer form epitelyal sodyum kanalı ve mineralokortikoid reseptör genindeki mutasyondan, sekonder form sıklıkla üriner malformasyon ve idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Gordon sendromunda ise plazma aldosteron düzeyi genellikle normal olup, mineralokortikoidlere yeterli cevap vardır ve plazma renin aktivitesi baskılanmıştır. Olgumuzda üriner enfeksiyon saptanması nedeniyle aynı zamanda sekonder psödohipoaldosteronizm olasılı¤ı araştırıldı. Ter testinin pozitif olması ve tuz ihtiyacının uzun süre devam etmesi nedeniyle hasta sistemik form primer psödohipoaldosteronizm olarak kabul edildi.
Introduction: Pseudohypoaldosteronism is a disease which occurs as a result of peripheral resistance to aldosterone and is characterised by salt wasting. Case Report: Hyponatremia, hyperkalemia, metabolic acidosis, high renin and aldosterone levels were determined in the patient admitted with decrease in sucking and getting sleepy during breast-feeding. The case was diagnosed as systemic form of pseudohypoaldosteronism. His treatment was continued with oral salt. Conclusion: Pseudohypoaldosteronism has three types as primary, secondary and Gordon syndrome. Primary form is due to epithelial sodium channel and mineralocorticoid receptor gene mutation, whilst secondary form is frequently caused by urinary malformation and urinary tract infections. In Gordon syndrome, plasma aldosterone level is usuallly normal, and plasma renin activity is depressed, there is an adequate response to mineralocorticoids. Probability of secondary pseudohypoaldosteronism was investigated at the same time because of the urinary infection present in our subject. The patient was accepted as systemic form of primary pseudohypoaldosteronism because of positive sweat test result and prolonged salt necessity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905147
http://hdl.handle.net/11452/10321
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_9.PDF68.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons