Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10319
Başlık: 'Korpus kallozum' beynin merkezindeki gizemli bölge
Diğer Başlıklar: 'Corpus Callosum' mystic region of the brain
Yazarlar: Apak, Selçuk
Anahtar kelimeler: Korpus kallozum
Agenezi
Ontogenez
Nöropsikiyatri
Corpus callosum
Agenesis
Ontogenetic
Neuropsychiatry
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Apak, S. (2009). " "Korpus kallozum" beynin merkezindeki gizemli bölge". Güncel Pediatri, 7(3), 142-146.
Özet: Asırlardır tanınmasına karşın görevleri hala tam açıklanamayan korpus kallozum, beynin hemen tam ortasında bulunur. Anatomik yapısı beynin diğer bölgelerinden oldukça farklı olup intra-uterin dönemde ve doğum sonrasında değişik etkenlerden kolayca zarar görebilir. Sayısız sendromlarda ek bulgu olarak görülebilir veya tek başına anatomik olarak disgeneziden ageneziye kadar değişikliklerle somatik, psikiyatrik, genetik hastalıklarda karşımıza çıkar. Son yıllarda ultrasonik ve MRI yöntemleri ile oldukça iyi araştırılmaya başlanmıştır. Bu derlemede korpus kallozumun tarih boyunca filozofik irdelenmesi, anatomik topografisi, morfolojisi, filogenezi ve ontogenezi incelendi ve pediatrik bozukluklardaki önemi araştırıldı.
Corpus Callosum (CC) is located in the middle part of the brain. Although it’s presence known since centuries, some functions still could not be well understood. Structure of CC is somewhat different from other parts of brain and easily be affected from several factors during pre and post natal period. Agenesis or dysgenesis of corpus callosum can be a part of several genetic syndromes or by itself is associated with some somatic and psychiatric diseases. Recently US and MRI greatly help to discover the disorders of CC. In this paper, the importance of CC in pediatric disorders and the philosophique, anatomic, morphologic, filogenetic and ontogenetic features during historical periods will be reviewed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905139
http://hdl.handle.net/11452/10319
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 7 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_3_7.PDF74 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons