Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-04-06T05:48:59Z-
dc.date.available2020-04-06T05:48:59Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationErdemir, G. vd. (2009). "Çocuklarda pH monitörizasyonu ile gastroözofageal reflü hastalığının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 7(3), 130-136.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10317-
dc.description.abstractGiriş: Gastroözofageal Reşü (GÖR), semptomatik olur, yaşam kalitesini etkiler ve morbiditeye neden olursa Gastroözofageal Reşü Hastalığı (GÖRH) olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, GÖRH’nı düşündüren yakınmalarla başvuran hastaların, demografik özelliklerini, 24 saatlik pH monitörizasyonu ile GÖR saptanma oranını belirlemek ve değişik ilaç seçenekleriyle tedaviye yanıtlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında GÖRH düşündüren yakınmalarla başvuran ve pH monitorizasyonu yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Başvuru yakınmaları, 24 saatlik pH monitörizasyonunda GÖR saptanma oranları, eşlik eden hastalık durumu ailenin eğitim düzeyi, uygulanan tedavi seçenekleri ve tedaviye yanıt oranları değerlendirildi. Bulgular: Doksan iki hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan olguların 37’si (%40,2) kız, 55’i (%59,8) erkek ve ortalama yaşları 4,42±4,33 (1 ay-18 yaş) idi. Başvuruda en sık görülen yakınmalar öksürük (%49,5), kusma (%47,3) ve karın ağrısı (%22) olarak bulundu. Yirmidört saatlik pH monitörizasyonu sonuçlarına göre 21 olguda (%22,8) GÖR saptandı. pH monitörizasyonu ile GÖR saptanan olgularda en sık yakınmalar, öksürük (n:15, %33,4), kusma (n:11, %25,6), karın ağrısı (n:5, %22,3) olarak saptandı. Öksürük yakınması olan hastalarda, diğer yakınmaları olan olgulara göre GÖR saptanma oranı anlamlı olarak daha fazla bulundu (p=0,041). Eşlik eden ek hastalık olarak 12 (%13,1) hastada kronik nörolojik hastalık, 12 (%13,1) hastada immün yetmezlik ve 12 (%13,1) hastada bronşial hiperreaktivite veya astım vardı. Hastaların %57,7’si anti-reşü tedaviden yarar gördü. Tedavi seçenekleri arasında (PPI+prokinetik+yüzey ajanı, PPI+prokinetik, H2RB+yüzey ajanı, PPI+yüzey ajanı, H2RB+prokinetik, sadece prokinetik ve sadece PPI), tedaviye yanıt oranları açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,068). Sonuç: GÖRH’nın tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde henüz tam bir görüş birliği yoktur. Bu çalışmada, tedavi seçenekleri, eşlik eden hastalık durumu ve ailenin eğitim düzeyine göre tedavi yanıtlarında fark saptanmadı. Yakınmalar göz önüne alındığında, 24 saatlik pH monitörizasyonu ile GÖR saptanma oranları incelendiğinde sadece öksürük şikayeti olan hastalarda anlamlı oranda daha yüksek oranda GÖR saptandı.tr_TR
dc.description.abstractIntroduction: Gastroesophageal reflux disease is named when gastroesophageal reflux becomes symptomatic, influences the life comfort, and results in morbidity. In this study, we aimed to evaluate the patients admitted with GER-associated symptoms with demographic characteristics, 24-hour esophageal pH monitorization results, and responses to different treatment protocols. Materials and Method: The data of patients who admitted to Uludag University Pediatrics Outpatient Clinic between January 2008 and September 2009 with GERD-associated symptoms and underwent esophageal pH monitorization was collected retrospectively. The associations between initial symptoms, 24-hour esophageal pH monitorization results, presence of accompanying disease, sociocultural conditions, and therapy responses were evaluated. Results: Ninety-two patients (37 female, 55 male) were included and mean age was 4.42±4.33 (1 mo-18 years). The frequency of cough, vomiting and abdominal pain at admission were 49.5%, 47.3% and 22% respectively. Esophageal pH monitorization diagnosed GERD in 21 patients (22.8%). The frequency of symptoms in GERD patients who diagnosed with esophageal pH monitorization was; cough (n:15, 33.4%), vomiting (n:11, 25.6%), and abdominal pain (n:5, 22.3%). Among all complaints, cough was found to be significantly associated with GERD (p=0.041). Accompanying neurological disease was present in 13.1% (n:12), immunodeficiency 13.1% (n:12) and bronchial reactivity 13.1% (n:12). Therapy success was achieved in 57.7% of patients. Therapy response were similar with different therapy protocols (proton pump inhibitor+prokinetic+sucralfate, proton pump inhibitor+prokinetic, H2 receptor blocker+sucralfate, proton pump inhibitor+sucralfate, H2 receptor blocker+ prokinetic, monotherapy with proton pump inhibitor or H2 receptor blocker) (p=0.068). Conclusion: GERD is a common childhood disease. Currently, diagnosis and treatment of GERD in children is still controversial. The results of our study revealed no association with therapy success and different treatment regimens, sociocultural status or accompanying disease. The complaint of cough was found to be significantly in association with GERD.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectGastroözofageal reflütr_TR
dc.subjectGastroözofageal reflü hastalığıtr_TR
dc.subjectpH monitorizasyonutr_TR
dc.subjectTedavitr_TR
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectGastroesophageal refluxen_US
dc.subjectGastroesophageal reflux diseaseen_US
dc.subjectpH monitorizationen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleÇocuklarda pH monitörizasyonu ile gastroözofageal reflü hastalığının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe evaluation of gastroesophageal reflux disease with esophageal ph monitorization in childrenen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage130tr_TR
dc.identifier.endpage136tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorErdemir, Gülin-
dc.contributor.buuauthorÖzgür, Taner-
dc.contributor.buuauthorCanıtez, Yakup-
dc.contributor.buuauthorKayık, Bülent-
dc.contributor.buuauthorÖzboyacı, Ali-
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Tanju B.-
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_5.PDF82.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons