Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10310
Title: Çocuklarda plevral ampiyem tedavisi sonrası uzun süreli izlemde akciğer fonksiyonları
Other Titles: Lung functions during long term follow-up after pleural empyema treatment in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Kırkpınar, Ayhan
Canıtez, Yakup
Çelebi, Solmaz
Sapan, Nihat
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Gürpınar, Arif
Keywords: Ampiyem
Akciğer
Çocuk
Solunum fonksiyon testleri
Empyema
Lung
Children
Pulmonary function tests
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırkpınar, A. vd. (2009). "Çocuklarda plevral ampiyem tedavisi sonrası uzun süreli izlemde akciğer fonksiyonları". Güncel Pediatri, 7(3), 117-124.
Abstract: Giriş: Çocukluk çağında ampiyem tedavisi sonrası uzun süreli izlemde akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmada ampiyemli çocuklarda antibiyotik (AB) veya antibiyotik + tüp torakostomi (TT) veya AB+TT+fibrinolitik (FT) tedavileri sonrası geç dönem solunum fonksiyon testleri sonuçlarının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ampiyem nedeniyle 1-13 yaşlarında tedavi edilmiş 45 olgu çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, başlangıç ve izlem süresince saptanan klinik bulguları, radyoloji ve laboratuvar sonuçları, uygulanan tedaviler (AB veya AB+TT veya AB+TT+FT) incelendi. İzlem süreleri sonunda solunum fonksiyon testleri yapı larak değerlendirildi. Bulgular: Olguların ortalama yaşları ilk başvuruda 6,3±3,3 yaş (1-13 yaş), izlem süresi sonunda ortalama 9,3±3,4 yaş (4-17 yaş), ortalama izlem süreleri 30,4±13,5 ay (6-54 ay) olarak bulundu. İlk başvurularında ampiyemli olguların 14’ü (%31,1) akut eksudatif evre (Evre 1), 19’u (%42,2) fibropürülan evre (Evre 2) ve 12’si (%26,7) kronik organize evre (Evre 3) olarak sınışandırılmıştı. Yirmi bir (%46,7) olgu AB, 8 (%17,8) olgu AB+TT ve 16 (%35,5) olgu da AB+TT+FT tedavisi almıştı. İzlem süresinde akciğer grafilerinde 3. ayda 15 (%33,3), 6. ayda 3 (%6,6) olguda patolojik bulgu bulundu, 12. ayda tamamı normaldi. Yirmibeş olguya solunum fonksiyon testleri yapılabildi. Bu olguların ortalama izlem süreleri 32,7±11,9 ay idi. Yirmibeş olgunun 3’ünde (%12) minimal restriktif bulgular saptandı, bu 3 olgunun izlem süreleri daha kısa idi (8,3±3,3 ay). Solunum fonksiyon testleri yapılan 25 olgudan 6’sı (%24) Evre 1, 12’si (%48) Evre 2, 7’si (%28) Evre 3 ampiyem olarak sınışandırılmıştı ve 12 olgu (%48) AB, 4 olgu (%16) AB+TT, 9 olgu (%36) AB+TT+FT tedavisi almıştı. Evrelere ve tedavi yöntemlerine göre olguların VC, FVC, FEV1/FVC, FEV1, FEF25-75% ve PEF değerleri ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılıklar bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Çocuklarda ampiyem tedavisi sonrası izlem süresinde 3.- 6. aylar arasında akciğer grafilerinde belirgin düzelmenin gözlendiği ve geç dönemde solunum fonksiyon testlerinin genel olarak normal sınırlar içinde olduğu belirlendi. Sonuçlarımız çocuklarda ampiyem tedavisi sonrası uzun dönemde akciğer fonksiyonlarında belirgin bir bozulma gelişmediğini düşündürmektedir.
Introduction: Studies on lung functions at the long term follow-up of pleural empyema treatment in children are limited. The aim of this study was to evaluate the long term pulmonary function test results in childhood empyema cases treated with antibiotic (AB) or AB+tube thoracostomy (TT) or AB+TT+fibrinolytics (FT). Materials and Method: In this study, 45 cases (1 to 13 years old) treated for empyema were included. The age, gender, clinical characteristics, radiological findings and laboratory results at baseline and during the follow-up periods and the treatment modalities (AB or AB+TT or AB+TT+FT) were evaluated. Pulmonary function tests were performed at the end of the follow-up periods. Results: The mean ages at baseline and at the end of follow-up period of 30.4±13.5 (6-54) months were 6.3±3.3 (1-13) years and 9.3±3.4 (4-17) years, respectively. Stages of the disease at admission was acute exudative (stage 1) in 14 (31.1%) cases, fibrinopurulent (stage 2) in 19 (42.2%) and chronic organizing (stage 3) in 12 (26.7%). Twenty one cases (46.7%) were treated with AB, 8 (17.8%) with AB+TT and 16 (35.5%) with AB+TT+FT. Chest roentgenograms showed abnormal findings in 15 cases (33.3%) at the 3rd month, in 3 cases (6.6%) at the 6th month and none at the 12th month. Pulmonary function tests were available in 25 children. The mean follow-up period of these cases was 32.7±11.9 months after the empyema treatment. Three cases (12%) with a shorter mean follow-up (8.3±3.3 months) had minimal restrictive patterns. Six of 25 (24%) cases having pulmonary function tests were classified as stage 1, 12 (48%) as stage 2, and 7 (28%) as stage 3 empyema at admission. Of 25 cases having pulmonary function tests, 12 (48%) were treated with AB, 4 (16%) with AB+TT and 9 (36%) with AB+TT+FT. Mean VC, FVC, FEV1/FVC, FEV1, FEF25-75% and PEF values did not significantly differ according to stages and treatment modalities (p>0.05). Conclusion: It was seen that after the treatment of empyema, remarkable improvements were seen in chest roentgenographic findings between 3rd and 6th months and in general, pulmonary function tests revealed normal results in long term. Our results suggest that lung functions are not significantly compromised at long term after empyema treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905123
http://hdl.handle.net/11452/10310
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_3.PDF85.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons