Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1031
Title: Birey-örgüt uyumunun işe alım kararlarına ve işten ayrılma davranışa etkisi: Ampirik bir çalışma
Other Titles: The effects of person organization fit on hiring decisions and actual turnover: An emprical study
Authors: Meydan, Bilçin
Aydın, Gözde
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Birey-örgüt uyumu
İşe alım tavsiye kararı
İşe alım kararı
İşten ayrılma davranı
Person-organization fit
Hiring reccomendations
Organizational hiring decision
Actual turnover
Issue Date: 5-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, G. (2018). Birey-örgüt uyumunun işe alım kararlarına ve işten ayrılma davranışa etkisi: Ampirik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, personel seçme ve işe alım sürecinde Birey- Örgüt Uyumunun, işe alım tavsiye kararları, işe alım kararları ve işten ayrılma davranışı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda değerlemeciler 205 adayı örgüte uyum açısından değerlendirmişler ve işe alma-almama tavsiye kararınını veri formu üzerinde işaretlemişlerdir. Adayların gerçekten işe alınıp- alınmadıkları (işe alma kararı) ve işten ayrılıp- ayrılmadıkları veri toplanan süre boyunca denek bazında takip edilerek veri formuna işlenmiştir. Veri seti SPSS programında regresyon ve korelasyon yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, değerlemecinin adaya ilişkin birey-örgüt uyum algısı, işe alımı tavsiye etme ve örgütsel işe alım kararları ile işten ayrılma davranışı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.
This study examines the effects of person-organization fit (POF) on hiring recommendations of the recruiters and employees' actual turnover decisions in the selection and recruitment process. In this context, the recruiters evaluated 205 candidates in terms of person-organization fit (POF) and pointed out the recruitment recommendation decisions on the data sheet. The fact whether candidates are actually hired or not (organizational hiring decision) and whether they have left the job or not has been processed in the data form by being followed up on the subject basis during the data collection period. The data set was analyzed by using the regression and correlation methods in the SPSS program. Analysis results reveal that there are statistically significant relationships among interviewer's' fit perception, hiring recommendation, organizational hiring decisions, and actual turnover.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1031
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523639.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons