Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10307
Başlık: Multiple pterygium sendromu: Olgu sunumu, fetal akinezi sekansı ve pterygium sendromu ile karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Multiple pterygium syndrome: A case report, comparison with fetal akinesia sequence and pterygium syndrome
Yazarlar: Kışlal, Fatih Mehmet
Pınar, Rukiye
Ceylaner, Serdar
Dilmen, Uğur
Cörüt, Nazlı
Anahtar kelimeler: Multiple pterygium sendromu
Yenidoğan
Multiple pterygium syndrome
Neonate
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kışlal, F. M. vd. (2009). "Multiple pterygium sendromu: Olgu sunumu, fetal akinezi sekansı ve pterygium sendromu ile karşılaştırılması". Güncel Pediatri, 7(2), 101-103.
Özet: Multiple pterygium sendromu (MPS) anormal yüz görünümü ve antekübital, servikal, popliteal, interdigital alanlarda ve boyunda cilt katlantıları, eklemlerde şeksiyon kontraktürü ile karakterize olup, pterygum colli sendromu, Escobar sendromu veya pterygium sendromu olarak da bilinir. Bu yazıda bir annenin 19 yıl süren infertil periyodundan sonra invitro fertilizasyon ile 28 haftalık ikiz eşi olarak MPS ile doğan bir olgu sunulmuştur. Dünyada yılda yaklaşık 3 milyon doğum yardımcı üreme teknikleri ile meydana gelmektedir. Yardımcı üreme teknikleri ile gerçekleşen gebeliklerde perinatal morbidite ve mortalite artmıştır. Multiple pterygium sendromunun karakteristik özelliklerini içeren ve bildiğimize göre invitro fertilizasyon sonucu görülen ilk olgu olması nedeniyle okuyucuların dikkatine sunduk.
Multiple pterygium syndrome (MPS) is characterized by abnormal facial appearance and skin folds on antecubital, cervical, popliteal, neck and interdigital areas and flexor contractures of joints. It is also known as pterygum colli syndrome, Escobar syndrome or pterygium syndrome. This case report describes an infant with MPS born as a twin with a 28-week-gestational period to an in vitro fertilized mother after 19 years of infertility period. All over the world, approximately 3 million births per year occur by means of assisted reproductive methods. Perinatal morbidity and mortality rate increase in pregnancies implemented by reproductive techniques. To the best of our knowledge, this is the first case with multiple features of the MPS syndrome accompanying in-vitro fertilization.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905196
http://hdl.handle.net/11452/10307
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 7 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_2_10.PDF104.53 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons