Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10300
Title: Clinical outcomes of acute renal failure in children
Other Titles: Çocuklarda akut böbrek yetmezliğinin klinik sonuçları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.
Dönmez, Osman
Durmaz, Oğuzhan
Keywords: Acute renal failure
Children
Dialysis
Prognosis
Akut böbrek yetmezliği
Çocuk
Diyaliz
Prognoz
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, O. ve Durmaz, O. (2009). "Clinical outcomes of acute renal failure in children". Güncel Pediatri, 7(2), 57-61.
Abstract: Aim: The aim of this study was to investigate the etiological factors, clinical progression and management of acute renal failure (ARF) in hospitalized children. Materials and Method: Medical records of 63 patients aged between 1 month and 18 years who were hospitalized at Uludag University, Department of Pediatrics or at various intensive care departments of the faculty and diagnosed with ARF between January 2005 and August 2006 were retrospectively analyzed. Results: Forty two of study patients were male and 21 were female. Mean age was 5.4±5.3 years. ARF was found in 4.9% of all hospitalized patients. Sepsis was the most frequent etiological factor with a ratio of 23.8%; which was followed by gastroenteritis (19.1%), tumor lysis syndrome (17.4%) and cardiac surgery (15.9%). Oliguria, sepsis, hyperkalemia, acidosis and dialysis were found to be associated with increased mortality (p<0.05). The mortality rate in the study population was 49.2%. Conclusion: Dialysis and mechanical ventilation was found to be associated with a poor outcome in our patients.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastaneye yatırılan çocuklarda akut böbrek yetmezliğinin (ABY) klinik progresyonu, tedavisini ve etyolojik faktörlerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk yoğun bakım ve hastanenin diğer yoğun bakım ünitelerinde Ocak 2005 ile Ağustos 2006 tarihleri arasında ABY tanısı konmuş 1 ay ile 18 yaş arasında 63 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 42’si erkek, 21’i kız olup, ortalama yaş 5,4±5,3 yıl idi. Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların %4,9’unda ABY saptanmıştır. ABY’nin etyolojisinde sepsis %23,8 oranı ile en sık etyolojik faktör olarak saptandı. Bunu sırasıyla, gastroenteritler (%19,1), tümör lisis sendromu (%17,4) ve kalp cerrahisi (%15,9) sonrası gelişen ABY izlemiştir. Oligüri, sepsis, hiperpotasemi, asidoz ve diyaliz yapılması artmış mortalite oranı ile ilişkili bulundu (p<0,05) ve mortalite oranı %49,2 olarak saptandı. Sonuç: Diyaliz uygulanması ve mekanik ventilasyon ihtiyacının hastalardaki kötü sonuçlarla ilişkili olduğu saptandı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905164
http://hdl.handle.net/11452/10300
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_3.PDF79.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons