Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10296
Title: Meme cerrahisi geçiren hastalarda uygulanan pecs (pektoral sinir) bloğunun intraoperatif ve postoperatif analjezi ihtiyacı, ağrı skorları ve hastane kalış süreleri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of PECS block on intraoperative and postoperative analgesia requirement, pain scores and hospital stay in patients undergoing breast surgery
Authors: Türker, Gürkan
Balıca, Mustafa Naci
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Pektoral sinir bloğu
Postoperatif analjezi
Meme cerrahisi
Rejyonal blok
Pectoralis nerve block
Postoperative analgesia
Breast surgery
Regional block
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balıca, M. N. (2016). Meme cerrahisi geçiren hastalarda uygulanan pecs (pektoral sinir) bloğunun intraoperatif ve postoperatif analjezi ihtiyacı, ağrı skorları ve hastane kalış süreleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Literatürde, meme cerrahisi geçiren olgularda postoperatif analjezi için paravertebral blok ve PECS (Pektoral sinir) blok benzer etkinlikte bulunmuştur. Diğer taraftan sadece genel anestezi uygulanan kontrol grubuyla, PECS blok+genel anestezi uygulanan çalışma grupları karşılaştırıldığında intraoperatif ve postoperatif analjezik tüketiminde belirgin azalma, ağrı skorlarında düşme, opioide bağlı yan etkilerde azalma ve hasta analjezik memnuniyetlerinde artış gibi olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, yeni bir blok olması nedeniyle klinik pratiğe girmesi için literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, haziran-kasım 2015 tarihleri arasında meme cerrahisi geçirmiş 75 olgunun anestezi dökümlerinin retrospektif olarak incelenmesiyle ve verilerin analiziyle düzenlenmiştir. Verileri elde edilen olgular üç gruba kategorize edilmiştir. Grup I (n25:genel anestezi uygulanan kontrol grubu), Grup II (n25:preoperatif PECS blok ve genel anestezi alan olgular) ve Grup III (n25: postoperatif PECS blok ve genel anestezi alan olgular). İntraoperatif verilerin analizi sonrası preoperatif PECS blok uygulanan olgularda intraoperatif desfluran MAC (minimum alveolar konsantrasyon) değerlerinin ve fentanil tüketiminin diğer gruplara göre belirgin olarak düştüğü bulunmuştur. Postoperatif verilerin analizinde, intraoperatif ve postoperatif PECS blok uygulanan çalışma gruplarında, kontrol grubuna göre analjezik tüketiminde ve postoperatif ağrı skorlarında (erken dönem, postoperatif 0, 2, 4 ve 8. saat) anlamlı düşmeler görülmüştür. Bulantı kusma gibi opioidlerle ilişkili yan etkilere kontrol grubunda, diğer gruplara göre daha sık rastlanmıştır. Olguların hastaneden taburcu olmaları PECS blok uygulanan gruplarda daha erken sağlanabilmiştir. Sonuç olarak, meme cerrahisi geçirecek olgularda PECS bloğun preoperatif veya postoperatif dönemde genel anesteziye eklenmesi olgularda daha kaliteli bir postoperatif analjezi elde edilmesini sağlamaktadır. PECS bloğun preoperatif uygulanmasının en önemli avantajı ise intraoperatif anestezik ve analjezik tüketimini azaltmasıdır.
Effects of PECS block on intraoperative and postoperative analgesia requirement, pain scores and hospital stay in patients undergoing breast surgery Paravertebral block and PECS (Pectoral nerve) block have been reported to be comparably effective for postoperative analgesia of the patients undergoing breast surgery in the literature. Nevertheless, when control groups receiving general anesthesia were compared with the study groups receiving PECS block+ general anesthesia, researchers obtained favorable results, such as significant decrease in intraoperative and postoperative analgesic consumption, reduced pain scores, decreased side effects of opioids and increased patient satisfaction regarding analgesia. However, as it is a recently introduced block, there is not sufficient number of studies in the literature for ensuring clinical practice. The present study was carried out through retrospective analysis of 75 cases that underwent breast surgery between June, 2015 and December, 2015 at Uludağ University Faculty of Medicine. The patients, whose medical records could be accessed, were divided into three groups, namely Group I (n=25; Control group receiving general anesthesia), Group II (n=25; patients receiving preoperative PECS block and general anesthesia) and Group III (n25: patients receiving postoperative PECS block and general anesthesia). It was found in the analysis of intraoperative data that the intraoperative desflurane MAC (minimum alveolar concentration) value and fentanyl consumption significantly decreased in Group II as compared to other groups. The analysis of postoperative data indicated significant reduction in analgesic consumption and postoperative pain scores (early period, postoperative 0th, 2nd, 4th and 8th hours) of the patients in Group II and Group III in comparison with the controls. Moreover, opioids-related adverse effects, such as nausea and vomiting, were more common in the control group than other groups. The patients that had PECS block could be discharged from the hospital earlier than the patients in the control group. It can be concluded from the study that promoting general anesthesia with preoperative/ postoperative PECS block improves the quality of postoperative analgesia in the patients undergoing breast surgery, but the major advantage of preoperative PECS block is the provision of reduced intraoperative analgesic and anesthetics consumption.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10296
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435763.pdf436 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons