Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10292
Title: İlk trimester lipid profilinin gestasyonel diyabet öngörüsündeki yeri
Other Titles: First trimester lipid profile's place on prediction of gestational diabetes mellitus
Authors: Özerkan, Kemal
Oral, İlkay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gestasyonel diyabetes mellitus
Hiperlipidemi
İlk trimester
Gestational diabetes mellitus
Hyperlipidemia
First trimester
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oral, İ. (2016). İlk trimester lipid profilinin gestasyonel diyabet öngörüsündeki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 01.01.2011-01.07.2013 tarihleri arasında obstetri polikliniğine başvurup takibe alınan gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) tanılı gebelerin ilk trimester hiperlipidemi oranını saptamak ve GDM tanısı olmayan gebelerin lipid profilleriyle karşılaştırarak ilk trimesterde bakılacak lipid profilinin GDM'yi ön görmede erken bir marker olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmamızda GDM tanısı alan 72 gebenin kayıtları retrospektif olarak incelendi. GDM tanısı olmayıp ilk trimesterde lipid profili bakılmış olan 62 gebe kontrol grubu olarak belirlendi. Gravida, gestasyon haftası ve yaşayan sayılarına göre iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. GDM grubunun medyan vücut kitle indeksi (VKİ) 28,4 idi. VKİ açısından kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktaydı. GDM grubundaki gebelerin total kolesterol, trigliserid, LDL düzeyleri ortalamaları ile kontrol grubunun lipid profili ortalamaları karşılaştırıldığında GDM grubunun lipid profilinin daha yüksek olduğu bulundu. Her iki grubun HDL düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. İlk trimesterde bakılan lipid profilinin GDM'yi ön görmede erken bir belirteç olabileceği düşünülmüştür. İlk trimesterde bakılan lipid profilinde yükseklik saptanan hastalarda GTT erken haftalara alınarak, GDM tanı ve tedavi süreci hızlandırılıp GDM'ye bağlı komplikasyonların önlenmesi sağlanacaktır.
Aim of this study, to determine first trimester hyperlipidemia rates at pregnant women who has gestational diabetes mellitus who apply Uludag University School of Medicine, Obstetrics and Gynecology Department between 01.01.2011-01.07.2013 and compare them with pregnant womens who don't have gestational diabetes mellitus, to determine if the first trimester lipid profile can predict gestational diabetes mellitus. In our study, 72 pregnant women diagnosed with GDM examined retrospectively. 62 pregnant women who don't have gestational diabetes mellitus but has lipid profile records define as control group. When two group compared by gravida, gestational age and living children there was no statistical difference. Median body mass index of GDM group was 28,4. When two group compared by body mass index there was statistically difference. When total cholesterol, triglycerides, LDL levels of pregnants womens at GDM group compared to control group, GDM group has higher lipid profile. Both group's HDL levels compared each other and there was no significal differences. We thought that first trimester lipid profile can be earyl predictor of gestational diabetes mellitus. Patients who have high lipid profile at first trimester should tested for glucose tolerance early weeks thus diagnosis and treatment process will be accelerated and complications of GDM can be prevent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10292
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435759.pdf901.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons