Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10291
Title: Uludağ Üniversitesi acil servisine göz yakınmaları ile başvuran hastaların demografik analizi, tanı, tedavi ve morbidite üzerine etkili faktörler
Other Titles: Analysis of demographic the Uludağ Üniversitesi Hospital patients with eye complaints in the emergency service, diagnosis, treatment and on the factors affecting morbidity
Authors: Armağan, Erol
Karasu, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Göz
Göz acil hastalıkları
Göz yakınmaları
Korneal yabancı cisimler
Eyes
Eyes related emergencies
Eye complaints
Corneal foreign bodies
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karasu, Ö. (2016). Uludağ Üniversitesi acil servisine göz yakınmaları ile başvuran hastaların demografik analizi, tanı, tedavi ve morbidite üzerine etkili faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda hastanemize acil göz yakınmaları ile başvuran hastaların demografik özellikleri tanı ve tedavileri ile morbidite üzerine etkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada acil servise göz yakınmaları ile başvuran hastaların 3. basamak hastaneye başvuru gerekliliği değerlendirilmiştir. Çalışmaya 01.06.2015 ile 20.11.2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine göz ile ilgili yakınmalar ile başvuran 2630 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, sevkli veya direkt gelişleri, daha önceden tanı konmuş göz hastalığı olup olmaması, olayın sebebinde travma faktörü olup olmaması, mevcut tanıları, acil serviste aldıkları tanılar, radyolojik tetkikleri, konsültasyon istenip istenmediği, hastaneye izlem veya yatış, taburculuk sonlanma durumlarını içeren bilgiler değerlendirildi. Çalışmamızda yer alan hastaların acil servise başvuran %2.6 kadarı göz acili niteliği taşıyan hastalıklar neticesinde acil servise başvurmuş, büyük çoğunluğu (%72.8) 21 ile 50 yaş arasında, %80.2'si erkek, %87.8'i acil servise direkt başvuru biçiminde, %95.3'ünün tanı almış göz poliklinik takibi gereksinimi olan hastalığı bulunmamaktaydı, %85.9'unun yakınmaları tek göz organı sınırlı, %71.2'si travma tariflemekte, en sık göz yakınması (%64.4) gözlerde yanma hissetme, yalnızca %6.7'sine acilde muayene dışında ek radyolojik tetkik istenmiş olup, %85.1'i konsülte edilmiş, %52.8'i kornea ve kornea dışı yabancı cisim tanısı almış, %97.3'ünün acil başvurusu taburculuk ile sonuçlandırılmıştır. Sonuçlardan yola çıkarak; acil serviste göz biyomikroskopu, slit lamp, kapak spekulumu, floresanslı lamba, gonyoskop gibi tanı aletlerinin bulunmasıyla hastaların acil serviste kalış süresi kısalabilecek, basit tibbi müdehale ile düzeltilebilecek göz acili hastalıklarının tanısı konabilecek ve göz hekimine konsültasyon ihtiyacı azalacaktır.
In our study, we aimed to investigate effective factors on hospital morbidity , demographic characteristics , diagnosis and treatment of patients with emergency eye symptoms. Also refer to the necessity of the emergency department of a university hospital patients with eye complaints are evaluated. Uludağ University Medical Faculty between 01.06.2015 and 20.11.2015 date; study included 2630 patients admitted to the emergency department with complaints about the eye. The demographic characteristics of the patients, complaints, referral or direct arrival, absence than is previously diagnosed with eye disease, trauma factor being , the current diagnosis, diagnosis they received in the emergency department, radiological examination, consultation desirability of follow hospital or admission, discharge information, including the termination status It was evaluated. In our study, where patients are admitted to the emergency department with the nature of the emergency eye up 2.6% on the result of the disease have been admitted to the emergency, the majority (72.8%) between 21 and 50 years of age, 80.2% of men and 87.8% of emergency direct contact form, 95.3% without previously diagnosed with eye disease, complaining of %85.9 limited one eye organ, it is describing the trauma of 71.2%, the most common eye complaints (64.4%) feel burning in the eyes, the examination in the emergency to 6.7% the additional radiological examinations were requested, has been consulted in 85.1%, and 52.8% had been diagnosed with non cornea and corneal foreign body, resulting in a discharge of 97.3% of emergency admissions. Based on the results; slit-lamp eye in the emergency department, slit lamp, lid speculum, fluorescent lamp, gonioscopy by the presence of diagnostic tools such as these, the length of stay in patients with emergency department can be reduced, which could be corrected with a simple medical intervention to the eye can be diagnosed by emergency diseases and the need to consult the ophthalmologist will be reduced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10291
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435757.pdf885.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons