Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArmağan, Erol-
dc.contributor.authorErtek, Engin-
dc.date.accessioned2020-03-31T06:52:17Z-
dc.date.available2020-03-31T06:52:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationErtek, E. (2016). Acil servise başvuruları kulak burun boğaz acili olarak değerlendirilen hastaların epidemiyolojik açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10290-
dc.description.abstractBu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Acil Servisine (AS) başvuran, acil hekimlerince Kulak Burun Boğaz (KBB) acili olarak değerlendirilen hastaların epidemiyolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) erişkin AS'e 01/04/2015 ile 01/10/2015 tarihleri arasında başvuran hastalar retrospektif olarak taranılarak; acil hekimi tarafından ICD-10 kodu otalji, tinnitus, ani işitme kaybı, vertigo, otitis eksterna, malign otitis eksterna, otitis media, akut masteodit, büllöz mirinjit, yabancı cisim, timpanik membran rüptürü, parotit, siyalolitiyasis, mandiula çıkığı, epistaksis, akut tonsillit, peritonsiller apse, epiglottit, retrofarengeal apse, nekrotizan enfeksiyon posttonsillektomi kanama, maksillofasial travma, herediter anjio ödem, uvula ödemi, trakeostomi, trakeostomi tüp değişimi ön tanısı/tanısı girilen hastalar dahil edildi. Toplam 63,900 hasta taranılmış olup 2425 hasta KBB acili olarak değerlendirilmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. Oluşturulan veri formuna; hastaların başvuru tarihi, protokol numarası, tanı almış bir KBB hastalığı olup olmadığı başvuru şekli (sevk/birincil başvuru) AS başvuru anındaki şikayeti; KBB veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (PRC) konsültasyonu istenilip istenilmediği, adli vaka olup olmadığı, tetkik (kan, röntgen, tomografi, manyetik rezonans) istenilip istenilmediği, taburculuk durumu (taburcu, yatış, tedavi red, izinsiz terk, sevk ) kaydedildi. Sonuç olarak AS'e KBB acili nedeniyle başvuran hastalarının min-max değerler 0 ile 88 arasında değişkenlik göstermekteydi. Medyan 32 olup; başvuran hastaların %51'i kadın %49'u erkek olması nedeni ile cinsiyet dağılımı dengeliydi. Bilinen KBB hastalığı olan hasta sayısı 47 olup; 1368'nin bilinen KBB hastalığı yoktu. 2380 hasta AS 'e birincil olarak başvurmuş olup; 45 hasta sevk ile başvurmuştur. Alınan tanılara göre sınıflandığında en fazla hasta oranı %60.1 ile akut tonsillit olduğu görülmüştür. Sıklık sırasına diğer tanılar sırasıyla vertigo %25.2, maksillofasiyal travma %7.5, yabancı cisim %3.5, otitis eksterna %1.4, otalji %0.6, peritonsiller apse %0.4, uvula ödemi %0.3, herediter anjio ödem %0.2, ani işitme kaybı %0.2, epistaksis %0.1, trekostomi tüp değişimi %0.1, trakeostomi %0.1, izole tinnitus %0.1, parotid %0.1, retrofarengeal apse ve ani işitme kaybı nedeni ile birer hasta gelmiştir. Hastaların %4.5'i KBB ile %3.6'sı PRC ile konsulte edilmiştir. Hastaların %3,6'sı adli olarak değerledirilmiştir. İstenilen tetkiklere göre hastalar sınıflandırıldığında %6.5 hastadan kan tahlili, %6.4 hastadan röntgen, %13.3'den tomografi ve %2.5'den Manyetik Rezonans (MR) istenildiği görülmektedir; hastaların %74'ü tetkik istenilmeden sonlandırılmıştır. AS' den ayrılış şekillerine göre sınıflandırıldığında hastaların %97.5'i reçete ile taburcu edilmiş, %2.2'si hastaneye yatırılmış, %0.2'si izinsiz terk, %0.1'i tedavi red ile ayrılmış olup 1 hastada sevk olmuştur. KBB acilleri hastanemiz AS'nin toplam hasta sayısının %4'ünü oluşturmaktadır. Acil tıp uzmanlığı eğitimi alan bir hekimin eğitimi boyunca karşılaşacağı temel ve sık durumlardan biri olan KBB acilleri konusunda bilgi beceri ve tecrübe kazanması bu yakınmalara sahip hastaların morbitide ve mortalitesini azaltacaktır. KBB hastalarının yönetimi iyi bir anatomik bilgi ve özel araçlarla mümkün olabilmektedir. Bu nedenle acil servisdeki KBB hastalarına doğru ve zamanında müdahale edebilmek adına özel ekipmanları ihtiva eden bir ünite yapılması düşünülebilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study we aimed to research the epidemiological properties of the patients who applied to Uludağ University Teaching and Research Hospital Emergency Department with otorhinolaryngologic emergencies. We scanned 63900 patients who applied between 01.04.2015 and 01.10.2015 retrospectively. 2425 of these patients who have been diagnosed otalgia, vertigo, otitis externa, malign otitis externa, otitis media, acute mastoiditis, bullous myringitis, foreign body, tympanic membrane rupture, parotitis, sialolithyiazis, mandibula dislocation, epistaxis, acute tonsillitis, peritonsillar abscess, epiglottitis, retropharyngeal abscess, necrotizing infections, posttonsillectomy bleeding, maxillafacial trauma, hereditary angio edema, uvula edema, tracheostomy, tracheostomy tube change are accepted to this study. We saved datas about complaints, application dates, protocol numbers, consultations, outcome, laboratuary and imagining results of the patients to the study form. Consequently; the age of the patients who applied with otorhinolaryngologic emergencies ranges between 0 and 88 years. The median age is detected as 32; 51% of these patients were women and the remaining 49% of these patients were men. We can say that there is no difference between men and women significantly. Only 47 patients have a story of otorhinolaryngologic diseases. Most of the patients were diagnosed as acute tonsillitis 60.1%. The other diagnoses are detected as vertigo 25.2%, maxillofacial trauma 7.5%, foreign bodies 3.5%, otitis externa 1.4%, otalgia 0.6%, peritonsillar abscess 0.4%, uvula edema 0.3%, hereditary angio edema 0.2%, sudden hearing loss 0.2%, epistaxis 0.1%, tracheostomy tube change 0.1%, tracheostomi 0.1%, insulating tinnitus 0.01%, parotit 0.1%, retropharyngeal abscess 0.1%, the percentage of the patients who was consulted to plastic and reconstructive surgery is 3.6%. The percentage of the patients who was consulted to otorhinolaryngology is 4.5%. The percentage of the criminal cases is 3.6%. When we classified the auxiliary methods, we can say that 6.5% of these patients were evaluated by laboratuary tests, 6.4% were evaluated by x ray graphy, 13.3% were evaluated by computed tomography, 2.5% were evaluated by MRI (magnetic resonance imagining). The remaining 74% of these cases had no need to auxilary methods. 97.5% of these patients were discharged from the emegency department with a recipe, 2.2% were admitted to clinics, 0.2% of the patients left the hospital without permission, 0.1% of the patients signed refusal form for the treatment, and the last one patient was accepted as exitus in emergency service. Otorhinolaryngologic emergencies percentage is %4 of all emergency department patients. Postgraduate medical students have to be trained well about otorhinolaryngologic emergencies to reduce mortality and morbidity rates. The management of these patient is only possible with enough anatomic education and special medical devices. As a result emergency clinics must contain isolated rooms which are equipped with appropiate medical devices.en_US
dc.format.extentVI, 54 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAcil servistr_TR
dc.subjectKulak burun boğaztr_TR
dc.subjectEpidemiyolojitr_TR
dc.subjectEmergency serviceen_US
dc.subjectOtorhinolaryngologyen_US
dc.subjectEpidemiologyen_US
dc.titleAcil servise başvuruları kulak burun boğaz acili olarak değerlendirilen hastaların epidemiyolojik açıdan incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEpidemiology of otorhinolaryngology emergencies admitted to emergency deparment of Uludağ University Medical Facultyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435756.pdf662.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons