Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1029
Title: Ausspracheprobleme Türkischer Deutschlernender in den Vorbereitungsklassen der Uludağ Universitaet und eine mediengestützte Ausspracheschulun
Other Titles: Almanca Hazırlık okuyan Türk öğrencilerin telaffuz sorunlarına yönelik medya dayalı bir tellafuz çalışması
Pronunciatian problems of German prepatory class students of the Uludag university and a media based pronunciation training
Authors: Şenyıldız, Anastasia
Korkmaz, Göknur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Aussprache
Fremdsprache als Deutsch
Medien
Phonetik
Qualitative evaluation
Vorbereitungsklasse
Fonetik
Hazırlık öğrencileri
Medya
Nitel değerlendirme
Telaffuz
Yabancı dil olarak almanca
German as foreign language media
Phonetic
Preparatory class
Qualitative evaluation
Issue Date: 12-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz G. (2018). Ausspracheprobleme Türkischer Deutschlernender in den Vorbereitungsklassen der Uludağ Universitaet und eine mediengestützte Ausspracheschulun. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mevcut çalışmada, Uludağ Üniversitesi Almanca hazırlık sınıflarında uygulanan medya dayalı bir telaffuz çalışması ele alınmıştır. Çalışmaya Almanca Öğretmenliği ve Arkeoloji bölümünde öğrenim görmeye hak kazanmış Türk öğrenciler katılmıştır. Teorik bir incelemenin ardından söz konusu telaffuz çalışmasının tasarımı ve derse nasıl uygulanacağı tanıtılmıştır. Telaffuz çalışması medya araçlarıyla desteklenmiştir ve öğrencilere farklı çalışma olanakları sunmuştur. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerde saptanan telaffuz sorunlarının doğrudan bir telaffuz çalışması aracılığıyla nasıl ortadan kalkacağını araştırmak, çalışmanın öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğini ve motivasyonlarına ne yönde etki ettiğini belirlemektir. Söz konusu deneysel araştırma, Kuckartz vd. (2008) Nitel Değerlendirme yöntemi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Buna göre bir anket ve iki odak grup görüşmesi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, saptanan telaffuz sorunlarının ne derece ortadan kalktığını ve gelecekteki telaffuz çalışmalarının nasıl şekillenebileceği hakkında bilgi vermiştir. Bunun yanı sıra araştırma alanına yönelik olası öneriler gösterilmiştir.
In the present research a media-based pronunciation training, which was implemented in the German preparatory classes of the Uludağ University, is being discussed. Turkish students who are entitled to study in the German Language Teaching and Archeology departments participated in the study. After a theoretical grounding, the conception of the pronunciation training and how it was implemented in the seminar will be introduced. The pronunciation training is supported by media tools and offered different working opportunities to the students. The aim of this study is to examine, how the detected phonetic pronunciation problems of the students can be eliminated through a targeted and media-based pronunciation training, how it was perceived by the students and how it affects their level of motivation. Orientated on the Qualitative Evaluation by Kuckartz et al. (2008) the analysis was carried out. Therefore, a standardized questionnaire and two group-interviews were applied. Considering the evaluated results, possible perspectives for the specific field of research and teaching practice and how future pronunciation trainings can be shaped, will be presented.
In der vorliegenden Arbeit wird eine mediengestützte Ausspracheschulung vorgestellt, die an der Vorbereitungsklasse der Uludağ Universitat durchgeführt wurde. An der Ausspracheschulung nahmen Türkische Studierende teil, die an der DaF- bzw. Archaologie­ Abteilung studieren werden. Nach einer theoretischen Analyse wurde die Konzeption der Ausspracheschulung und wie sie in den Unterricht integriert wird, vorgestellt. Die Ausspracheschulung wurde mit Medien gestiitzt und hot den Studierenden verschiedene Lemangebote an. Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, inwieweit die Ausspracheschwierigkeiten der Studierenden mit etner gezielten, medienbasierten Ausspracheschulung zu beheben sind, wie sie von den Studierenden aufgenommen wird und inwiewcit dadurch die Motivation der Studierenden gestiegen isr. Die Untersuchung wurde im Rahmen der Qualitativen Evaluation von Kuckartz et al. (2008) durchgeführt. Dafür wurden ein standardisierter Fragebogen und zwei Gruppeninterviews erstellt. Die Untersuchungsergebnisse gaben Hinweise darüber, inwieweit die Ausspracheprobleme der Studierenden behoben wurden und wie zukünftige Ausspracheschulungen zu gestalten waren. SchlieBlich wurden mögliche Unterrichtsperspektiven im Hinblick auf das Untersuchungsfeld aufgezeigt.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1029
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529871.pdf3.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons