Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10282
Title: Acil servise başvuran künt travmalı olgularda fizik muayene ve travma mekanizmasının tomografi sonuçlarıyla karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Other Titles: Comparative evaluation of the physical examination and mechanism of injury in blunt trauma patients admitted to the emergency department with CT scans' results
Authors: Armağan, Erol
Aydın, Mevlüt Okan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Tüm vücut çok kesitli bilgisayarlı tomografi
Travma
Fizik muayene
Acil servis
BT bulguları
Whole body multislice computed tomography
Trauma
Emergency department
Physical examination
CT findings
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. O. (2016). Acil servise başvuran künt travmalı olgularda fizik muayene ve travma mekanizmasının tomografi sonuçlarıyla karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Künt travma ile acil servise başvuran olgularda etkin tanı ve tedavi protokolünün belirlenmesi adına Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır. Travmayı değerlendiren hekimin ÇKBT kararı vermesini etkileyen bir çok faktör vardır. Bu çalışmanın amacı, acil servise başvuran travma hastalarında çekilen ÇKBT bulgularının geriye dönük olarak incelenmesi, fizik muayene ve travma mekanizmasının travma patolojisini ön görmede, morbidite ve mortalite tayininde etkisinin belirlenmesini içermektedir. UÜ SUAM (Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Acil Servisi'ne 12 aylık sürede travma nedeni ile başvuran ve yüksek kinetik enerjili mekanizmadan ötürü tüm vücut ÇKBT çekilen 400 hastanın dosyaları "Avicenna-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi" (HBYS) kullanılarak değerlendirmeye alındı. Tıbbi verileri eksik ve görüntü kalitesi yetersiz olan, GKS <15 olan ve vital bulguları stabil olmayan 100 hasta çalışma dışı bırakıldı. On sekiz yaş ve üzerindeki 300 hasta çalışmaya dahil edildi. Acil Servise başvuran hastaların ilk fizik muayene bulguları HBYS sisteminden bulunmuş, başvuru anında muayene bulgusu ve hekim ön görüsüne göre patoloji düşünülen olgularla, ÇKBT sonucu karşılaştırılmıştır. Çalışmamıza alınan 300 olgunun 236'i erkek 64'u kadındı. Yaş aralığı 19-79, yaş ortalaması 38.4±15.4 olarak bulundu. Hastaların %51'inde trafik kazası, %26.3'ünde yüksekten düşme, %14.7'ünde motosiklet kazası nedeni ile travma oluşmuştur. Hastaların %43.7'si acilden taburcu edilirken, hastaların %56'sı yatırıldı. Acil serviste bir hasta ex oldu (%0.3). Çalışmamıza alınan 300 hastanın 186'sında (%62) travma ile alakalı en az bir BT bulgusu mevcut iken, hastaların 114'inde (%38) herhangi bir bulguya rastlanmadı. ÇKBT'de patoloji saptanan 186 hastanın travma ile alakalı patolojik bulgular %59.1 oranıyla en çok toraksa ait saptanırken servikal bölge %5 oranı ile en az patoloji saptanan bölge idi. Çalışmamızda çekilen ÇKBT'de büyük oranda patoloji tespit edilmiş ve hastalar yatırılmıştır. Bununla birlikte fizik muayenenin duyarlılığı yüksek saptanmıştır. Fizik muayenede düşünülmeyen ancak ÇKBT'de saptanan patolojik durumların hiçbirinin mortalite ya da morbidite üzerine etkisi olmamıştır. Bu çalışma özellikle hastanemizde tüm vücut ÇKBT kullanımının uygun endikasyonların oluşturulması ve standart bir çekim protokolünün sağlanması için yararlı olabilir.
Using Multi Slice Computed Tomography (MSCT) in blunt trauma patients for determining the threatment protocol is getting important in recent years. There are many factors have effects on doctor to decide using MSCT. The aim of this study to analyze whole body MSCT findings in trauma patients retrospectively and determine predictive value of trauma mechanisms in trauma pathology, morbidity and mortality 400 patients, admitted to our emergency department in twelwe month duration and underwent whole body MSCT cause of high kinetic energy machanism, analyzed using "avicenna system" . 100 patient with unstabil vital sign, gks < 15 and poor video quality and medical record excluded . 18 year old and above 300 patient included to the study. Patients first physical examination found in avicenna system; physical examination and doctor's prediction compered with CT scan results. In this way corelation between high kinetic energy mechanism and psysical examination about designation of pathology is attempted to ascertain. 236 of 300 patient was men and 64 was women. The patients age were between 19-79 and median age was found 38.4±15.4. 51% of causation of trauma was vehicle accident, 26.3% was fall from height and 14.7% was motorcycle accident. While 43.7% of patients discharged, 56% were hospitalized. One patient was dead in emergency service. (0.3%) In our study; 186 of 300 patient have at least one CT finding related to trauma, 114 patient no sign of trauma. In these 186 patient with pathologic MSCT the most pathological findings was related to thorax with 59.1% and servical region was least with 5%. In our study, we found pathology significantly at MSCT and patients hospitalized. Nonetheless physical examination is found with high sensitivity. Pathologies don't thougth according to physical examination but found at MSCT have no effect on mortality and morbidity. This study benefits to usage of whole body MSCT in appropriate indication and to find a standart protocol especially in our hospital.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10282
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435748.pdf566.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons