Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10276
Title: İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda hematolojik parametrelerin değişimleri
Other Titles: Changes in hematologic parameters after second and third doses of measles immunization in children
Authors: Ömerci, Ahmet Rıfat
Kaya, Selçuk
Kişioğlu, A. Nesimi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Eren, Erdal
Keywords: Kızamık aşısı
İmmünizasyon
Çocuk
Hematoloji
Measles vaccine
Immunization
Child
Hematology
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ömerci, A. R. vd. (2009). "İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda hematolojik parametrelerin değişimleri". Güncel Pediatri, 7(1), 18-23.
Abstract: Amaç: Türkiye’de 1998 yılından bu yana ikinci doz kızamık aşısı uygulanmaktadır. 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihleri arasında yapılan kızamık Okul Aşı Günleri (OAG) kampanyası sonucunda daha önce bir kez aşılı olanlar iki, iki kez aşılı olanlar ise üç doz aşılı olmuşlardır. Kampanya ile oluşan immünite ve aşının hematolojik parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Kızamık aşılamasından bir ay önce ve bir ay sonra kan örnekleri alındı. Kızamık antikor ölçümleri ve tam kan sayımı ölçümleri (lökosit sayısı, hemoglobin düzeyi, hematokrit oranı, trombosit sayısı, kırmızı kan hücre sayısı, ortalama eritrosit hacmi ve eritrosit dağılım aralığı) incelendi. Olgular bir kez ve iki kez aşılı, sosyoekonomik seviye düşük ve yüksek olarak gruplandırıldı. Çalışmaya 164 olgu alındı, 119’unda hematolojik parametreler değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 164 olgunun 79’u erkek, 85’i kız olup, yaş ortalaması 11,3±1,8 yıldır. Kampanya sonrasında kızamık aşısına seropozitivite %95,04’den %99,38’e çıkmıştır (p=0,039). Hematolojik parametreleri değerlendirilen 119 olgunun OAG kampanyası ile lökosit sayısı 8,04±1,95x109/L’den 7,07±2,04x109/L’e düşmüş (p<0,001), hemoglobin düzeyi 12,98±0,90 g/dL’den 13,73±0,94 g/dL’ye çıkmıştır (p<0,001). OAG kampanyası ile eritrosit ve trombosit sayısında azalma (sırasıyla p<0,001, p<0,001), ortalama eritrosit hacmi ve eritrosit dağılım aralığında artma gözlenmiştir (sırasıyla p<0,001, p<0,001). Sonuç: Çalışma grubunda kızamık kampanyası ile Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği %95 bağışıklama oranına ulaşılmıştır. Aşı sonrası lökosit ve trombosit sayısında azalma olabileceği akılda tutulmalıdır.
Aim: The second dose of measles vaccination has been performed since 1998 in Turkey. As a result of measles vaccination campaign in schools (MVCS) between September to October 2003, the children vaccinated once or twice before campaign would be vaccinated once more. We planned to investigate the immunity provided by campaign and the influence of vaccination on the hematological parameters. Materials and Method: Blood samples were taken one month before and after MVCS. Measles antibody titres and whole blood counts (leukocyte counts, hemoglobin level, hematocrit, thrombocyte counts, mean corpuscular volume and red cell distribution width) were evaluated. The individuals were classified according to previous vaccination number and to socioeconomic status such as low or high. A total of 164 cases were enrolled in the study and hematological parameters were evaluated in 119 children. Results: The mean age of 164 cases (79 males, 85 females) was 11.3±1.8 years. The measles seropositivity increased from 95.04% to 99.38% after MVCS (p=0.039). Leukocyte counts reduced from 8.04±1.95x109/L to 7.07±2.04x109/L (p<0.001), and hemoglobin increased from 12.98±0.90 g/dL to 13.73±0.94 g/dL (p<0.001) after MVCS. It has been shown that red blood cells and platelet counts were decreased (p<0.001 and p<0.001, respectively), and mean corpuscular volume and red cell distribution width were increased (p<0.001 and p<0.001, respectively) after MVCS. Conclusion: The 95% vaccination ratio recommended by WHO was attained after MVCS in our study population. It must be kept in mind that measles vaccination can decrease leukocytes and platelets after MVCS.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905215
http://hdl.handle.net/11452/10276
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_4.PDF85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons