Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10274
Title: Febril nötropenide C-reaktif protein ve prokalsitoninin yeri
Other Titles: The value of C-reactive protein and procalcitonin in febrile neutropenia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nöroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Özdemir, Özlem
Baytan, Birol
Demirkaya, Metin
Çelebi, Solmaz
Keywords: Febril nötropeni
Çocukluk çağı
C-reaktif protein
Prokalsitonin
Febrile neutropenia
Childhood
C-reactive protein
Procalcitonin
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, Ö. vd. (2009). "Febril nötropenide C-reaktif protein ve prokalsitoninin yeri". Güncel Pediatri, 7(1), 7-12.
Abstract: Amaç: Febril nötropeni kanser hastalarında en önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Bu nedenle tanının erken konması ve uygun antibiyoterapinin başlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada febril nötropenik hastalarda C-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin arasında sepsisin şiddeti ve tanımlanmasında bir farklılık olup olmadığını göstermek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ünitesinde febril nötropeni tanısıyla izlenen 30 olgu (35 atak) dahil edildi. Serum CRP ve prokalsitonin değerleri 0-5. günlerde alındı. Kültür üremesi, uzamış ateş, mukozitin varlığı ve mutlak nötrofil sayısı (MNS) ile karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Akut lösemi tanısı alan 16 (%54) ve solid tümörlü olan 14 (%46) olgu incelendi. CRP ve prokalsitonin değerleri karşılaştırıldığında her iki parametrenin de pik değerine 1. günde ulaştığı ve benzer zamanlarda azaldığı görüldü, ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (r=0,2, p>0,05). Mukoziti ve kültür üremesi olan hastalarda parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu. Ancak CRP, MNS<100/mm3 olanlarda 3, 4 ve 5. günlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Benzer şekilde CRP, uzamış ateşi olanlarda 1,2,3 ve 4. günlerde anlamlı derecede daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışma febril nötropenide enfeksiyonun erken tanınması ve şiddetinin belirlenmesi açısından prokalsitoninin CRP’ye bir üstünlüğünün olmadığını göstermektedir. Prokalsitonin lökopenik olmayan hastalarda çok iyi bir enfeksiyon belirteci olmasına karşın nötropenik hastalarda tanısal değerini belirlemek için daha geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Aim: Febrile neutropenia is the major cause of mortality and morbidity in cancer patients. For this reason, early diagnosis of severe infections and appropriate antimicrobial therapy are very important. The aim of this study was to investigate the difference between C-reactive protein (CRP) and procalcitonin in determining the sepsis and its severity. Materials and Method: A total of 30 children (35 episodes) with febrile neutropenia who were hospitalized in the Uludag University, Pediatric Hematology and Oncology Unit were included in this prospective study. The blood samples for CRP and procalcitonin were collected daily between 0 to 5th days. Serum CRP and procalcitonin levels were compared with culture positivity, prolonged fever, mucositis and absolute granulosit count (AGC). Results: A total of 16 patients (56%) diagnosed with acute leukemia and, 14 patients (46%) having solid tumours were evaluated. In sequential analysis of febrile episodes, both the median of procalcitonin and the CRP concentrations showed the same tendency and there was no significant correlation between them (r=0.2, p>0.05). There was no significant association between CRP and procalcitonin among those having positive culture and mucositis. However, CRP values at the 3rd, 4th and 5th days were significantly higher in the patients with AGC<100/mm3 than those with AGC>100/mm3 . Similarly, CRP values were significantly higher at the 1st, 2nd, 3rd and 4th days among the patients having prolonged fever. Conclusion: Our study suggests that there is no difference between CRP and procalcitonin in determining sepsis and its severity. Although procalcitonin is a valuable acute phase reactant in non-neutropenic patients, larger prospective investigations are needed to show the prognostic value of procalcitonin in neutropenic patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905209
http://hdl.handle.net/11452/10274
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_1.PDF83.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons