Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10273
Title: Pediatrik yanıklı hastalarda kısmi kalınlıkta deri grefti temininde saçlı derinin kullanımı
Other Titles: The use of scalp as a donor site for pediatric burn patients to obtain split thickness skin graft
Authors: Uygur, Fatih
Evinç, Rahmi
Yüksel, Fuat
Keywords: Saçlı deri
Çocuk
Yanık
Kısmi karanlıkta deri grefti
Scalp
Child
Burn
Split thickness skin graf
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygur, F. vd. (2009). "Pediatrik yanıklı hastalarda kısmi kalınlıkta deri grefti temininde saçlı derinin kullanımı". Güncel Pediatri, 7(1), 1-6.
Abstract: Amaç: Pediatrik yanıklı hastaların tedavisinde kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) yaygın olarak uygulanmaktadır. KKDG, sıklıkla uyluk ve kalça bölgesinden alınmaktadır. Bu hastalarda, uzun iyileşme periyodu ve kalıcı iz oluşumu gibi önemli morbiditelerle karşılaşılmaktadır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2002 ile Aralık 2008 yılları arasında saçlı derinin KKDG donör alanı olarak kullanıldığı 86 pediatrik yanıklı hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Saçlı derinin iyileşme zamanının konvansiyonel KKGD donör alanlarından daha hızlı olduğu saptandı. Ayrıca, bu tekniğin operasyon sonrası ortaya çı- kan rahatsızlıkları azaltmak, tekrarlayan greft alımına olanak sağlamak ve görünen izi saklamak gibi önemli avantajları mevcuttu. Sonuç:Bu çalışmada, skalp donör alanının pediatrik yanıklı hastalarda düşük morbiditeye sahip güvenli bir alan olduğu düşünüldü.
Aim: To treat the pediatric burn patients, split thickness skin grafting (STSG) is used widespreadly. STSG is frequently taken from the thigh or buttock. Some serious donor site morbidities such as long healing period and permanent scars are seen in these patients. Materials and Method: We retrospectively analyzed 86 pediatric burn patients in wich scalp was used as a donor-site of STSG between January 2002 and November 2008. Results: We determined that the healing time of the scalp is more rapid than conventional STSG donor site. Furthermore, this technique had important advantages such as to minimize postoperative discomforts, to allow repetitive graft harvesting and to camouflage visible scar. Conclusion: In our study, we revealed that scalp donor sites were dependable areas with low morbidity in pediatric burn patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905206
http://hdl.handle.net/11452/10273
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_1.PDF246.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons