Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10270
Başlık: Wiskott Aldrich sendromu
Diğer Başlıklar: Wiskott Aldrich syndrome
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Yapıcı, Şenay
Kılıç, Sara Şebnem
Anahtar kelimeler: Wiskott Aldrich sendromu
Trombositopeni
İmmün yetmezlik
Wiskott Aldrich syndrome
Thrombocytopeniae
İmmunodeficiency
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yapıcı, Ş. ve Kılıç, S. Ş. (2008). "Wiskott Aldrich sendromu". Güncel Pediatri, 6(3), 119-123.
Özet: Wiskott Aldrich Sendromu (WAS) X’e bağlıresesif geçen, mikrotrombositopeni, egzema, sekonder piyojenik enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve lenforetiküler neoplazi riskinin arttığıiyi tanımlanmış immun yetmezlik sendromudur. WAS ve X’e bağlıgeçiş gösteren trombositopeniden sorumlu gen WASP genidir. WASP mutasyonlarının tipine göre hastalığın ağırlığıdeğişmektedir. WAS’lıolgularda kök hücre transplantasyonu veya gen tedavisi kür sağlayan tek tedavi yöntemidir. Sekonder enfeksiyonlara karşıprofilaktik antimikrobiyal tedavinin gelişmesi ve profilaktik IVIG tedavisi beklenen yaşam süresini uzatmaktadır.
The Wiskott Aldrich Syndrome (WAS) is a well defined X-linked recessive disorder associated with microplatelet thrombocytopeniae, eczema, secondary pyogenic infections, and an increased risk of autoimmunity and lymphoreticular neoplasia. The responsible mutations that are associated with WAS and X-linked thrombocytopeniae are mutations in the WAS protein. Severity of the disease varies with types of WASP mutations. Hematopoietic stem cell transplantations or gene therapy is the only curative therapy for WAS patients. Improved profilactic antimicrobial therapy againts secondary infections and prophylactic use of IVIG have markedly prolonged the life expectancy of WAS patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908635
http://hdl.handle.net/11452/10270
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 6 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_3_6.PDF74.23 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons