Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10268
Title: Çocuklarda Steven’s Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz
Other Titles: Steven’s Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nöroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Turan, Hakan
Vatansever, Sevgül
Özdemir, Özlem
Canıtez, Yakup
Sarıcaoğlu, Hayriye
Keywords: Steven’s Johnson sendromu
Toksik epidermal nekroliz
Çocuk
Steven’s Johnson syndrome
Toxic epidermal necrolysis
Children
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, H. vd. (2008). "Çocuklarda Steven’s Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz". Güncel Pediatri, 6(3), 104-110.
Abstract: Amaç: Steven’s Johnson Sendromu (SJS) ve Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) tanısı almış çocuk hastalarda klinik bulgular, sorumlu etkenler, laboratuvar sonuçları, komplikasyonlar ve tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı ve Çocuk Alerji Bilim Dalı’na 2000-2008 yılları arasında başvuran SJS ve TEN tanısı almış olan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Toplam 14 hastanın (7’si kız ve 7’si erkek) kayıtları incelendi. Hastaların 9’u SJS, 2’si SJS-TEN overlap sendrom, 3’ü TEN idi. Dokuz hastanın epilepsi tanısı ile, diğer hastaların anksiyete, diş apsesi, kriptik tonsillit, otitis media ve bronşit tanıları ile ilaç kullanım öyküleri mevcuttu. Hastaların 11’inde (%78,5) çoklu ilaç kullanımı bulunmaktaydı. SJS/TEN etyolojisinde 7 hastada (%50) Lamotrijin (7 hastanın 4'ünde ek olarak Valproik asit kullanımı vardı) diğer hastalarda Okskarbamazepin, Azitromisin, Fenitoin, ‹mipramin, Sefuroksim aksetil, Siproşoksasin, Seftriakson kullanımının sorumlu olduğu düşünüldü. Oniki hastaya sistemik kortikosteroid, 2 hastaya intravenöz immünglobulin tedavisi uygulanmıştı ve hastaların tümünde tam iyileşme görüldüğü saptandı. Sonuç: İlaç reaksiyonları çocuklarda erişkinlere oranla daha az görülmekle birlikte uzun süreli ve çoklu ilaç kullanımı olan çocuk hastalarda, SJS ve TEN gibi şiddetli ilaç reaksiyonlarının gelişme riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Aim: The aim of this study was to consider clinical features, laboratory findings, treatment alternatives, complications and responsible agents of Steven’s Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) in childhood. Materials and Method: The patients who were diagnosed with Steven’s Johnson syndrome (SJS) or Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) and followed by Department of Dermatology, Division of Pediatric Neurology and Division of Pediatric Allergy of Uludag University Faculty of Medicine, between 2000-2008 were evaluated retrospectively. Results: Records of 14 patients (7 females/ 7 males) were examined. Nine of the patients had SJS, 2 had SJS-TEN overlap syndrome and the rest 3 had TEN. Nine patients had history of using drugs for epilepsy and the others for anxiety, tooth abscess, cryptic tonsillitis, otitis media and bronchiolitis. Eleven of the patients (78.5%) had multiple drug intake. In 7 patients (50%) Lamotrigine (4 of 7 patients was also taken Valproic acid) and in other patients oxcarbamazepine, azytromicine, phenytoin, imipramine, cefuroxime axetil, ciprofloxacin, ceftriaxone were responsible for SJS and TEN. Twelve patients were treated with systemic corticosteroids and 2 with intravenous immunoglobulin. All of the patients were cured. Conclusion: Although drug reactions were seen less frequently in children compared to adults, it must be taken into consideration that there is the risk of developing severe drug reactions like SJS and TEN in children who have been using such drugs for a long time or using multipl drugs for extended periods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908632
http://hdl.handle.net/11452/10268
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_3_4.PDF83.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons