Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10245
Title: Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve total oksidan durum kan düzeyleri ile AORT esneyebilirliği arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between total oxidan/antioxidan status and aort distensibility in patients with stable coronary artery disease
Authors: Özdemir, Bülent
Köz, Kerem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Koroner arter hastalığı
Oksidatif stres
Aort distensibilitesi
Coronary artery disease
Oxidative stress
Aort distensibility
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köz, K. (2016). Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve total oksidan durum kan düzeyleri ile AORT esneyebilirliği arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter hastalığı (KAH) multifaktöriyel etyolojiye sahiptir. Geleneksel risk faktörlerine ek olarak oksidatif stres aterosklerozun başlangıç ve ilerleyişine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri olarak kabul görmektedir. Literatürde oksidatif stres yükü artışının ve antioksidan defans sistemi yetersizliğinin KAH nedeni olduğunu belirten yayınlar mevcuttur. Arteriyel sertlik ise kardiyovasküler hastalıkların sonlanım noktasının yerini almış gibi görünmektedir. Çalışmamızda koroner arter hastalarında oksidatif stres ve arteriyel sertlik arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık. Çalışmaya koroner anjiyografi ile en az bir damarında %50'den fazla darlık tespit edilen 51 hasta dahil edildi. Total antioksidan durum (TAS) ve total oksidan durum (TOS) düzeyleri hastaların plazmasından Erel'in geliştirdiği metod ile ölçüldü. Aortun sistolik ve diyastolik basınçları koroner anjiografi sırasında alındı. Aortun sistolik ve diyastolik çapları ise aortografinin değerlendirilmesi sırasında ölçüldü. Çaplar ve basınçlar belirlendikten sonra formüle göre aort distensibilitesi (AD) hesaplandı. Aynı zamanda hastaların Gensini skoru ölçüldü. TAS ile AD arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı ( r= -0,280, p=0,047). TOS düzeyi ve oksidatif stres indeksi (OSİ) ile AD arasında istatistiksel anlamlı korelasyon saptanmadı. TOS değeri ile Gensini skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,417, p=0,002). Sonuç olarak, KAH bulunan bireylerde oksidatif stres ile AD arasındaki ilişkiyi incelediğimiz çalışmamızda, TAS ile AD arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı. AD'nin azalmasına TAS düzeyindeki artışın arteriyel sertlik artışına vücüdun gösterdiği bir cevap olarak değerlendirilebilir.
Coronary artery disease (CAD) is believed to have a multifactorial etiology. In addition to traditional risk factors, oxidative stress has been regarded as one of the most important contributors to the initiation and progression of atherosclerosis. Oxidative stress is related to vascular inflamation, endothelial dysfunction and vascular damage. A number of reports in the literature implicate excessive plasma oxidative stress and/or inadequate antioxidant defenses as the cause of CAD. Arterial stiffness is also recognized as a surrogate end point of cardiovascular disease. In our study, we aimed to investigate whether there was a relationship between oxidative stress and arterial stiffness in patients with coronary artery disease. In this study, we enrolled 51 patients who had at least 50% stenosis in one of the epicardial coronary arteries demonstrated angiographically. The total antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) levels were assessed in the plasma of the patients by Erel's method. Systolic and diastolic pressures of aorta were recorded during coronary angiography procedure. Systolic and diastolic diameters of aorta were measured during examination of aortography. After determination of pressures and diameters, aortic distensibility (AD) was calculated according to the formula. Also Gensini score was measured. We determined statistically significant but powerless negative corelation between TAS levels and AD (r=-0,280, p=0,047). Aortic distensibility was not correlated with TOS and oxidative stress index (OSİ) levels. Also we found a siginificant positive correlation between Gensini score and TOS level (r=0,417, p=0,002). Consequently, in our study that evaluate the relationship between aortic distensibility and oxidative stress parameters in patients with coronary artery disease; it's found that there was a significant negative corelation between TAS and aortic distensibility. This result could be a defensive response to arterial stiffness increment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10245
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435740.pdf969.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons