Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10238
Title: Öğretmen adaylarının Alice deneyimi: 3B ortamda programlama
Other Titles: Prospective teachers' experiences on Alice: Programming in 3D environment
Authors: Öncü, Semiral
Kayabaşı, Emrah
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı.
Keywords: 3B dünya
Alice
Animasyon
Eğlenerek öğrenme
İşbirlikli öğrenme
Öz yeterlilik
Programlama
3D world
Alice
Animation
Colloborative learning
Learning with fun
Programming
Self-efficacy
Issue Date: 3-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayabaşı, E. (2016). Öğretmen adaylarının Alice deneyimi: 3B ortamda programlama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 21. yüzyıl eğitim dünyasıyla birlikte gelen yeniliklere ve değişime ayak uydurma eğilimi programlama eğitimi alanını doğrudan etkilemektedir. Örneğin, öğretim teknolojilerindeki çeşitliliğin artması beraberinde bu yazılımların değerlendirilmesi ihtiyacını getirmektedir. Alice de programlama öğretiminde kullanılan bir yazılım olmakla birlikte, scratch, greenfoot ve khanacademy gibi platformlarda yapılan programlama öğretiminin aksine üç boyutlu bir ortamı kullanıcılarına sağlamaktadır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının Alice yazılımına ilişkin deneyimlerinin değerlendirilmesi ve öz yeterlilik algılarındaki değişimin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Uludağ Üniversite'si, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde, araştırmaya katılmayı kabul eden 24 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Gömülü (embedded) desenin kullanıldığı araştırmada, nitel ve nicel araştırma desenlerinden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşleri durum çalışması deseni ile değerlendirilmiş ve öz yeterlilik algılarındaki değişim basit deneysel desen kullanılarak saptanmıştır. Öğretmen adayları Alice ile yapılan programlama öğretimi sayesinde öğrencilerin 3B dünya tasarımı deneyimi geliştireceği, programlama derslerine olan ilgi ve katılımlarının artacağı ve ders başarılarının olumlu yönde etkileneceğini düşünmektedir. Öğrenilen bilgilerin kalıcılığı ve programlama derslerine tutumlarını da etkilediği görülmektedir. Ayrıca, katılımcılar Alice'i kullananların liderlik, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişeceğini de düşünmektedir. Öğretmen adaylarına göre, Alice eğlenerek ve uygulayarak öğrenme imkânını kullanıcılarına sunmaktadır. İçerisinde barındırdığı üç boyutlu dünyası ve nesneleri ile programlamaya görsellik katmakla birlikte kullanıcılara hayal gücünün kullanımı – somutlaştırma imkânını da sağlar. Alice'de karşılaşılabilecek güçlüklere ve programlama öğretimine sağladığı katkılardan da bahseden öğretmen adaylarının ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında öz yeterlilik algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur. Sonuç olarak, Alice bu haliyle özellikle programlamaya giriş derslerinde kullanılmak üzere Türkiye'de alternatif bir öğretim teknolojisi olma potansiyeline sahiptir.
Tendency to adaption to innovations and change in 21st century education affects the field of programming education directly. For instance, increase in the variety of instructional technologies brings with it the necessity to evaluate these software. Contrary to programming instruction platforms like scratch, greenfoot and khanacademy, Alice software provides the users a 3D environment. This study was conducted to evaluate prospective teachers' experiences related to Alice software and determine the change on their perceptions about self-efficacy. The sample of this research consists of 24 prospective teachers from Computer Education and Instructional Technologies Department in Uludağ University accepting participation. Designed as an embedded research, this study was comprised of both qualitative and quantitative research designs. The opinions of participants were evaluated via case study design and the change on their self-efficacy perceptions were determined using weak experimental design. Prospective teachers stated that the students will be able to develop experiences on 3D world design and Alice will provide opportunities to increase their interest and participation in programming lessons. Retention of knowledge and user's attitudes will also be affected positively. Moreover, participants think that 21. Century skills like creative thinking, leadership and problem solving of Alice users will improve. According to participants, Alice gives its users opportunities like learning with fun and learning by doing. Moreover, Alice provides the users with using their own imagination- concretization by integrating visuals into programming through 3D world and items involved. In addition, prospective teachers stated their opinions on possible difficulties that may be encountered on Alice and its contributions on programming instructions. Statistical analyses were conducted and significant differences were found on participants' perception of self-efficacy about programming when their pre and post test results were compared. As a result, Alice stands as a potential to be used especially in the introductory programming courses in Turkey as an alternative instructional technology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10238
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429742.pdf5.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons