Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10237
Title: Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini ölçen çoktan seçmeli, otantik ve simülasyon tabanlı değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri
Other Titles: The student opinions of measure of information and communication technologies skills with multiple-choice, authentic and simulation-based assessment methods
Authors: Şengel, Erhan
Başal, Fevzi
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri
Değerlendirme
Çoktan seçmeli test
Otantik değerlendirme
Simülasyon tabanlı değerlendirme
Information and communication technology skills
Assessment
Multiple choice test
Authentic assessment
Simulation-based assessment
Issue Date: 25-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başal, F. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini ölçen çoktan seçmeli, otantik ve simülasyon tabanlı değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı benzer kazanımları ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli test, otantik ve simülasyon tabanlı değerlendirme yöntemlerine ilişkin 6. sınıf düzeyindeki öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı karma bir modelde yürütülmüştür. Ön test ve son test uygulanan gruplar arasındaki fark, verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle Kruskall-Wallis testi ile sınanmıştır. Son test grupları arasında yalnızca otantik (60,76) ile simülasyon tabanlı değerlendirme sınavı (46,24) sıra ortalama puanları arasında, otantik sınav lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin farklı değerlendirme yöntemlerine ilişkin görüşleri mülakat yöntemiyle elde edilmiştir. Mülakat yapılan öğrenciler son teste katılan 159 öğrenci arasından rastgele seçilen 20 öğrenciyle yapılmıştır. Öğrencilerin otantik sınavda kendilerini daha başarılı hissetmeleri, çoktan seçmeli testin şans faktörü nedeniyle kolay gelmesi ve simülasyon tabanlı değerlendirme sınavının ise güçlü dönüt özelliği öğrenci görüşlerinde öne çıkan noktalardır. Öğrenciler bu yöntemlerin dışında öneri olarak çoktan seçmeli testin, otantik ve simülasyon tabanlı değerlendirme yönteminin bir arada uygulanabileceği karma bir model önermişlerdir.
The purpose of this study is to reveal 6th grade students' opinions about multiple-choice, authentic and simulation-based assessment exams aiming to measure similar gains. The research was conducted in a mixed model design in which both quantitative and qualitative methods were used. The difference between pretest and posttest treated groups was tested by Kruskal-Wallis test due to the abnormal distribution of the data. Among posttest groups, a significant difference was only found between authentic (60.76) and simulation-based (46.24) exam mean rank scores. Students' opinions concerning different assessment methods were obtained by using interview method. Interviews were conducted with randomly selected 20 out of 159 students who participated in the final test. The points noticeable in students' opinions are that they feel more successful in the authentic exam, the multiple-choice exam appears to be easy due to the luck factor and the simulation-based exam has a strong feedback feature. Apart from these methods, students proposed a blended model whereby authentic and simulation-based assessments as well as multiple-choice tests are performed together.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10237
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429741.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons